X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 04.06.2017

  1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go, koń­czy się Okres Wiel­ka­noc­ny, jest to jed­no­cze­śnie X Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zbiór­ka do puszek przed kościo­łem prze­zna­czo­na jest na budo­wę Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do wspar­cia tego wotum naro­do­we­go. Przy wyj­ściu z kościo­ła na fila­rach znaj­du­ją się ulot­ki informacyjne.

  2. Dzi­siaj przy­pa­da rów­nież 29. rocz­ni­ca kon­se­kra­cji bisku­piej Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Pamię­taj­my w modli­twie o Paste­rzu naszej archidiecezji.

  3. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 17:00, dzi­siaj z udzia­łem kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. W dni powsze­dnie zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we o g. 18:00.

  4. We wto­rek o g. 19:30 kolej­na kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 12.45 z Pla­cu Trzech Krzy­ży wyru­szy XII Marsz dla Życia i Rodzi­ny pod hasłem „Czas na Rodzi­nę”. Zapra­sza­my do udzia­łu w Mar­szu wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi. Wię­cej infor­ma­cji na pla­ka­cie w gablo­cie parafialnej.

  6. Rów­nież za tydzień w nie­dzie­lę 11 czerw­ca po połu­dniu w naszej para­fii odbę­dzie się Pik­nik rodzin­ny z wie­lo­ma atrak­cja­mi. Z racji Mar­szu i Pik­ni­ku nie będzie Mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Rodzi­ny z dzieć­mi zapra­sza­my na Mszę św. o g. 16:00. Zbie­ra­my rze­czy na nagro­dy dla dzie­ci wystę­pu­ją­cych w kon­kur­sach, a tak­że fan­ty na lote­rię. Pod­czas pik­ni­ku odbę­dzie się kon­kurs talen­tów „Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka”. Dzi­siaj jest ostat­ni dzień, na zgło­sze­nie się do ks. Mar­ci­na. Pro­si­my o przy­no­sze­nie ciast na wspól­ny poczę­stu­nek, w dniu pik­ni­ku od g. 15:00 moż­na je będzie zosta­wić na sto­isku z cia­sta­mi. Wie­czo­rem na zakoń­cze­nie pik­ni­ku oko­ło g. 19:30 kon­cert roc­ko­wo-jaz­zo­wy Two Souls Band, czy­li ks. Robe­ro Rinal­do i ks. Danie­le Bona­vo­lon­tá. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udziału.

  7. We współ­pra­cy z Komen­dan­tem Poli­cji War­sza­wa Wło­chy pro­si­my o zapo­zna­nie się z infor­ma­cją wywie­szo­ną w gablo­cie para­fial­nej na temat oszustw i wyłu­dzeń pie­nię­dzy, zwłasz­cza od osób star­szych, meto­dą na tzw. „wnucz­ka”, „krew­ne­go” lub „poli­cjan­ta”.

  8. W tym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła, w czwar­tek świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na, a w pią­tek w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej w War­sza­wie Uro­czy­stość Poświę­ce­nia Kościo­ła Kate­dral­ne­go. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: Euge­nia Pyst­ka l. 90