XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.06.2017

  1. W ubie­głym tygo­dniu prze­ży­li­śmy dwa bar­dzo pięk­ne wyda­rze­nia: Pik­nik rodzin­ny i Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poświę­ci­li swój czas, zapał i cięż­ką pra­cę, po to, aby­śmy mogli tak pięk­nie wspól­nie świę­to­wać. Niech sam Pan Jezus będzie dla Was nagro­dą za wasz trud.

  2. Zapra­sza­my na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym. Są jesz­cze wol­ne miej­sca rów­nież na wyjazd waka­cyj­ny od 14 do 23 sierp­nia (Węgry, Alba­nia, Czar­no­gó­ra, Chor­wa­cja), zapi­sy u ks. Marcina.

  3. Zachę­ca­my do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Zwy­kle infor­ma­cje poja­wia­ją­ce się mediach na temat Kościo­ła doty­czą wyda­rzeń nega­tyw­nych, sen­sa­cyj­nych lub są trak­to­wa­ne wybiór­czo. Jest koniecz­ne, aby każ­dy chrze­ści­ja­nin miał peł­ny obraz życia swo­je­go Kościo­ła. W naszym skle­pi­ku para­fial­nym, któ­ry znaj­du­je się pod zakry­stią, w pomiesz­cze­niu daw­nej kan­ce­la­rii, moż­na naby­wać takie tygo­dni­ki jak: Gość Nie­dziel­ny, Nie­dzie­la, Idzie­my, Osse­rva­to­re Roma­no (wyda­nie pol­skie), cza­so­pi­sma dla dzie­ci, mie­sięcz­nik Ore­mus. Ser­decz­nie zapra­sza­my szcze­gól­nie tych, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zji korzy­stać z pra­sy kato­lic­kiej do zapo­zna­nia się z jej bar­dzo cie­ka­wą ofertą.

  4. We wto­rek o g. 19:30 kolej­na kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  5. W śro­dę 21 czerw­ca na mszy św. o g. 18:30 Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­li sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży i doro­słym naszej para­fii. Z tej racji nabo­żeń­stwo czerw­co­we będzie wcze­śniej o g. 17:30, nie będzie nato­miast mszy św. o g. 17:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w Mszy św. o g. 18:30.

  6. W czwar­tek 22 czerw­ca zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła. Po pro­ce­sji obrzęd bło­go­sła­wie­nia wian­ków. Rów­nież w czwar­tek msze świę­te na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go o g. 9:00 i 10:30 według porząd­ku usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku. Z racji roz­po­czę­cia waka­cji od następ­nej nie­dzie­li, aż do 3 wrze­śnia nie będzie mszy świę­tych w dol­nym koście­le o g. 11:15.

  7. W pią­tek 23 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Gru­pa Modli­twy Ojca Pio zapra­sza na Róża­niec o g. 17:00 oraz Mszę św. o 17.30, po mszy spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. Ojca Pio, w któ­rych gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc. 

  8. W sobo­tę 24 czerw­ca Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela.

  9. Jutro nasz rezy­dent – ks. pra­łat Wła­dy­sław Nowic­ki obcho­dzi 75 uro­dzi­ny. Skła­da­my dostoj­ne­mu Jubi­la­to­wi ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my go modli­twie wszyst­kich Parafian. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: Zofia Puchal­ska l. 81.