UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 05.06.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Jest to jed­no­cze­śnie XV Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my za bło­go­sła­wio­nych Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i mat­kę Elż­bie­tę Różę Czac­ką – tak brzmi hasło tego­rocz­ne­go Świę­ta. W połu­dnie będzie odpra­wio­na uro­czy­sta Eucha­ry­stia w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, w cza­sie któ­rej reli­kwie nowych bło­go­sła­wio­nych zosta­ną wpro­wa­dzo­ne do Świą­ty­ni. Od godz. 14.00 do 19.00 otwar­te będzie mia­stecz­ko dla dzie­ci, gdzie będzie moż­na wziąć udział w grze rodzin­nej poświę­co­nej bł. Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu i bł. Elż­bie­cie Róży Czac­kiej. Wie­czo­rem, o godz. 19.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na, a po niej roz­pocz­nie się Wie­czór Uwiel­bie­nia z udzia­łem Dariu­sza “Maleo” Male­jon­ka. Świę­to Dzięk­czy­nie­nia zakoń­czy się o godz. 21:37 odśpie­wa­niem “Bar­ki” i ilu­mi­na­cją Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej.

  2. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

  3. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na ostat­nie prze­rwą waka­cyj­ną spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W lip­cu i sierp­niu spo­tkań nie będzie.

  4. W następ­ną nie­dzie­lę 12 czerw­ca ks. Paweł Cygler, nowy wika­riusz naszej para­fii, odpra­wi mszę świę­tą z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym o g. 11:30. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Z tej oka­zji wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wyjąt­ko­wy kon­cert: wystą­pi pocho­dzą­ca z Ełku kape­la „Trzy czwar­te”. Zespół wyko­na tra­dy­cyj­ne melo­die i pie­śni z Wileńsz­czy­zny: skocz­ne utwo­ry tanecz­ne oraz melan­cho­lij­ne pie­śni ludo­we z okre­su dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go. Z tej racji nabo­żeń­stwo czerw­co­we odpra­wi­my bez­po­śred­nio po mszy św. o g. 17:00, czy­li oko­ło g. 17:45.

  5. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.

  6. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki odczy­ty­wa­ne będą po nabo­żeń­stwie czerwcowym.

  7. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc uchodź­com z Ukra­iny. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pomoc mogą dzwo­nić pod spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533044270.