UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

  1. W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres komu­nii wielkanocnej.

  2. Dzi­siaj o g. 9:30 msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym kościele.

  3. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w ubie­głą nie­dzie­lę mate­rial­nie i logi­stycz­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie jubi­le­uszu 90. rocz­ni­cy odpra­wie­nia pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu. Rela­cja z tych uro­czy­sto­ści zosta­ła zare­je­stro­wa­na przez TVP3 i zosta­nie wyemi­to­wa­na w pro­gra­mie poświę­co­nym spra­wom Kościo­ła pt. Mazow­sze sacrum i pro­fa­num w ponie­dzia­łek 27 maja o g. 19:30.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tradycja.

  5. W sobo­tę 25 maja Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „Otwar­tej Sza­fy”, gdzie w godzi­nach 11:00 – 13:00 każ­dy może za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ną uży­wa­ną odzież dobrej jako­ści lub podzie­lić się taką odzie­żą z innymi.

  6. Zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go wyjaz­du para­fial­nych kolo­nii let­nich dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych koszt jest wyż­szy niż opła­ty pobie­ra­ne od rodzi­ców dzie­ci. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze kościo­ła lub na kon­to ban­ko­we poda­ne na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30 msze św. z udzia­łem dzie­ci, któ­re przy­ję­ły I Komu­nię św., pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie Parafian.

  8. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.