UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 12.05.2024

  1. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dząc 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia 13 maja 1934 roku pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za wia­rę naszych przod­ków, któ­ra sta­ła u począt­ków utwo­rze­nia się naszej obec­nej para­fii w roku 1937.

  2. O począt­kach dusz­pa­ster­stwa na Okę­ciu przy­po­mi­na­ją nam wyeks­po­no­wa­ne po reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z wyda­ną z tej oka­zji publi­ka­cją oraz wysta­wą, zapra­sza­my do świę­to­wa­nia naszej uro­czy­sto­ści na peł­nym atrak­cji pik­ni­ku, pro­gram szcze­gó­ło­wy znaj­du­je się na plakatach.

  3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Fun­da­cji PKO Ban­ku Pol­skie­go, któ­ra jest part­ne­rem para­fii przy reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim ofia­ro­daw­com, dzię­ki któ­rym mogli­śmy odre­stau­ro­wać rów­nież figu­rę św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki oraz chrzciel­ni­cę mile­nij­ną. Obec­nie zde­mon­to­wa­na zosta­ła sprzed kościo­ła figu­ra św. Anto­nie­go, któ­ra też zosta­nie pod­da­na renowacji.

  4. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy logi­stycz­nie i mate­rial­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści: wła­dzom samo­rzą­do­wym Dziel­ni­cy Wło­chy m. st. War­sza­wy, Wspól­no­cie Miesz­kań­ców Dziel­ni­cy Wło­chy, Fir­mie VR-Team, Ośrod­ko­wi Pomo­cy Spo­łecz­nej Dziel­ni­cy Wło­chy, Dyrek­cji Zespo­łu Szkół im. Boha­te­rów Narwi­ku z ul. Gład­kiej w War­sza­wie, Fir­mie Colian (za sło­dy­cze) oraz naszym wspa­nia­łym Para­fia­nom, a szcze­gól­nie Pań­stwu Syl­wii i Toma­szo­wi Pisar­kom, któ­rym na mszy św. o g. 11:30 spra­wo­wa­nej przez J.E. Biskup Polo­we­go Wie­sła­wa Lecho­wi­cza zosta­ną wrę­czo­ne odzna­cze­nia „Za zasłu­gi dla Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej”. Meda­le w imie­niu J.E. Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza wrę­czy ks. kano­nik Łukasz Przy­byl­ski — Dyrek­tor Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Dzie­ci i Mło­dzie­ży Kurii Metro­po­li­tal­nej Warszawskiej.

  5. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tra­dy­cja. Dzi­siaj na nabo­żeń­stwie majo­wym Naj­święt­szy Sakra­ment zosta­nie wysta­wio­ny w zabyt­ko­wej mon­stran­cji z 1935 roku, któ­ra jest pamiąt­ką z drew­nia­ne­go kościół­ka – Darem Rodzin Woj­sko­wych 1 Puł­ku Lot­ni­cze­go.

  6. W czwar­tek 16 maja Uro­czy­stość Św. Andrze­ja Bobo­li, Patro­na Pol­ski i Metro­po­lii War­szaw­skiej, w sank­tu­arium Świę­te­go przy ul. Rako­wiec­kiej uro­czy­sta msza świę­ta o g. 18:00 pod prze­wod­nic­twem J.E Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza.

  7. Od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30 msze św. z udzia­łem dzie­ci, któ­re przy­ję­ły I Komu­nię św., pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie Parafian.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Geno­we­fa Cze­sła­wa Janas l. 89, Jani­na Sta­ni­sła­wa Cybul­ska l. 90, Marek Jacek Kowal­czyk l. 76, Han­na Maria Przy­bysz l. 90