VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 14.05.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej nadal nie przy­znał nam dota­cji na ter­mo­mo­der­ni­za­cję nasze­go kościo­ła według pro­jek­tu zło­żo­ne­go jesz­cze w 2019 roku. Nie­któ­re ele­men­ty tej ter­mo­mo­der­ni­za­cji już reali­zu­je­my z wła­snych środ­ków, jak np. remont kan­ce­la­rii para­fial­nej. Coraz bar­dziej pil­na sta­je się rów­nież wymia­na czę­ści pła­skiej dachu kościo­ła (bez kopu­ły), któ­ry był do tej pory wie­lo­krot­nie już napra­wia­ny w miej­scach, gdzie prze­cie­ka. Obec­nie dal­sze miej­sco­we napra­wy i nie mają uza­sad­nie­nia eko­no­micz­ne­go, gdyż nie dają gwa­ran­cji popra­wy, dla­te­go pla­nu­je­my przy­stą­pić do gene­ral­ne­go remon­tu dachu, któ­ry obej­mie: zdję­cie sta­rej war­stwy izo­la­cyj­nej, poło­że­nie nowe­go dachu wraz z izo­la­cją ter­micz­ną, docie­ple­nie attyk i obrób­ki bla­char­skie. Remont ze wzglę­dów finan­so­wych musi­my prze­pro­wa­dzać eta­pa­mi zaczy­na­jąc od naj­bar­dziej znisz­czo­nej czę­ści dachu kościo­ła nad kapli­cą i zaple­czem. Poszu­ku­je­my wyko­naw­ców na ten zakres prac, pro­wa­dzo­ne są już nego­cja­cje z czte­re­ma fir­ma­mi w celu uzy­ska­nia naj­lep­szych warun­ków dla para­fii. Jest to zada­nie trud­ne w sytu­acji, gdy nadal spła­ca­my zobo­wią­za­nia zacią­gnię­te na remont pomiesz­czeń kan­ce­la­rii. Tym bar­dziej ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zro­zu­mie­nie i pomoc wszyst­kim Dar­czyń­com, któ­rzy swo­imi modli­twa­mi i ofia­ra­mi skła­da­ny­mi na tacę, do puszek i na kon­to para­fii wspie­ra­ją fun­dusz remon­to­wy i bie­żą­ce utrzy­ma­nie parafii.

  2. W ponie­dzia­łek 15 maja gru­pa mini­stran­tów i lek­to­rów wraz z ks. Sław­kiem zapra­sza wszyst­kich na piel­grzym­kę rowe­ro­wą do gro­bu bł. Ks. Jerze­go Popie­łusz­ki. Zbiór­ka o g. 18:50 przed kościołem.

  3. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o g. 18:00.

  4. We wto­rek 16 maja Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li, Patro­na Pol­ski i Metro­po­lii War­szaw­skiej, w Sank­tu­arium Świę­te­go przy ul. Rako­wiec­kiej mszy św. o g. 18:00 prze­wod­ni­czyć będzie ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz.

  5. W śro­dę 17 maja swo­je imie­ni­ny obcho­dzi nasz wika­riusz ks. Sła­wo­mir. Msza św. w jego inten­cji czci­god­ne­go Sole­ni­zan­ta odbę­dzie się w następ­ną nie­dzie­lę o g. 13:00. Ser­decz­nie zapraszamy.

  6. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30, od g. 16:00 spo­wiedź dzie­ci przed I Komu­nią. W tym dniu roz­po­czy­na się Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha św.

  7. W naj­bliż­szą sobo­tę o g. 10:00 kolej­na msza świę­ta z I Komu­nią dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych leżą­cych na tere­nie naszej para­fii. O g. 12:00 msza św. w rocz­ni­cę I Komu­nii dla dzie­ci, któ­re I Komu­nię przy­ję­ły w ubie­głym roku. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie Parafian.

  8. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach, w Sze­li­gach koło Ełku, w dniach 9 — 18 lip­ca. W pla­nach m. in. wyciecz­ka do Wil­na. Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież do 17 roku życia. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie oraz u ks. Pawła.

  9. W następ­ną nie­dzie­lę Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pańskiego.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Janu­sze­wicz — Ziół­kow­ska l. 91, Marek Win­cen­ty Kowa­lew­ski l. 71.