VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.05.2022

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

  1. W sobo­tę 28 maja ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu księ­dzu dia­ko­no­wi Paw­ło­wi Cygle­ro­wi, któ­ry odby­wał prak­ty­ki w naszej para­fii, jed­no­cze­śnie jest nam miło poin­for­mo­wać, że ks. Paweł został skie­ro­wa­ny do nas do pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Ks. Paw­ła pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian i przy­po­mi­na­my, że odpra­wi mszę św. pry­mi­cyj­ną 12 czerw­ca o g. 11:30.

  2. Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. W naszej para­fii gości­my ambu­lans Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa. Krew Od moż­na oddać od g. 9:00 do 13:30. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy mogą wes­przeć potrze­bu­ją­cych darem swo­jej krwi. Za tydzień Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­goŚwię­to Dzięk­czy­nie­nia. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zbiór­ka przed kościo­łem na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

  3. Do koń­ca maja zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00, a w czerw­cu na nabo­żeń­stwa czerw­co­we o tej samej porze.

  4. We wto­rek 31 maja zapra­sza­my nowych kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w koście­le o g. 19:00.

  5. W przy­szłym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świe­cie. W I sobo­tę czerw­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o g. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  6. W sobo­tę 4 czerw­ca przy­pa­da też rocz­ni­ca kon­se­kra­cji Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym Pasterzu.

  7. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc uchodź­com z Ukra­iny. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pomoc mogą dzwo­nić pod spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533 044 270.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hen­ryk Glin­ka l. 96, Hele­na Sikor­ska-Kal­ku­siń­ska l. 93, Maria Regi­na Sapal­ska l. 66, Kry­sty­na Barań­ska l. 81, Bogu­sław Słoń­ski l. 72