UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 24.05.2020

  1. Za tydzień Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go zakoń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że 7 czerw­ca, w Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, koń­czy się czas na przy­ję­cie tzw. Komu­nii wiel­ka­noc­nej, dla­te­go mimo obo­wią­zy­wa­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej zachę­ca­my, by rze­tel­nie zwe­ry­fi­ko­wać, czy w obec­nej sytu­acji nadal ist­nie­je przy­czy­na do korzy­sta­nia z tej dyspensy.

  2. W naszym koście­le może już gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie 90 osób. Przed kościo­łem zamon­to­wa­ne zosta­ło nowe nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz, oso­bom takim zosta­nie udzie­lo­na Komu­nia świę­ta w drzwiach głów­nych kościo­ła. Przy złej pogo­dzie uru­cho­mi­my w koście­le dol­nym trans­mi­sję mszy świę­tej z kościo­ła gór­ne­go. Może tam prze­by­wać kolej­ne 70 osób, czy­li w sumie 160 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zacho­wa­nia bez­piecz­ne­go odstę­pu, zakry­wa­nia ust i nosa oraz o przyj­mo­wa­niu Komu­nii świę­tej na rękę. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji, nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komentarzem.

  3. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tacę i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

  4. Zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa majo­we i nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

  5. W tym roku ks. Pro­boszcz obcho­dzi jubi­le­usz 25-lecia świę­ceń kapłań­skich, któ­ry przy­pa­da na śro­dę 27 maja. Zapla­no­wa­ne uro­czy­sto­ści, któ­re mia­ły roz­po­cząć się w war­szaw­skiej kate­drze św. Jana Chrzci­cie­la mszą świę­tą jubi­le­uszo­wą pod prze­wod­nic­twem ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­ły z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa prze­ło­żo­ne na jesień. Z tego same­go powo­du świę­to­wa­nie tego jubi­le­uszu w naszej wspól­no­cie para­fial­nej jest obec­nie rów­nież nie­moż­li­we i musi zostać odło­żo­ne na jesień. W dniu rocz­ni­cy — 27 maja – ks. Pro­boszcz odpra­wi mszę św. dzięk­czyn­ną o g. 17:30. Pole­ca­my Ks. Jubi­la­ta modli­twie wszyst­kich Parafian.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Geno­we­fa Such­cic­ka l. 91; Wła­dy­sław Józef Szpa­kow­ski l. 89; Sabi­na Jani­szek l. 90; Bar­ba­ra Idzi­kow­ska – Bagiń­ska l. 86; Zbi­gniew Anto­ni Woj­dy­ga l. 81