XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2016

Wyłączone
  1. Trwa­ją Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w naszej archi­die­ce­zji. Dzi­siaj w naszej para­fii gości gru­pa 45 Ekwa­dor­czy­ków, któ­rzy zosta­ną przy­ję­ci na noc­leg w domach człon­ków wspól­not Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. O g. 19:00 będą cele­bro­wać w dol­nym koście­le Mszę św. O g. 17:00 też w dol­nym koście­le Mszę św. odpra­wi gru­pa mło­dzie­ży ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. W czwar­tek 28 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 140 Hisz­pa­nów z regio­nu Mur­sja. (nastą­pi­ła zmia­na daty przy­jaz­du gru­py z piąt­ku na czwar­tek). Mło­dzież zosta­nie przez naszą para­fię pod­ję­ta obia­dem, póź­niej zor­ga­ni­zo­wa­ne będzie zwie­dza­nie War­sza­wy, a wie­czo­rem Eucha­ry­stia, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie oso­by, któ­re przyj­mu­ją mło­dzież w swo­ich domach. Zwra­ca­my się do wszyst­kich z proś­bą o modli­twę za mło­dzież gosz­czą­cą w naszej para­fii, aby ich udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży zaowo­co­wał umoc­nie­niem wia­ry i odkry­wa­niem swo­je­go powo­ła­nia i miej­sca w Koście­le. Pro­si­my o pod­ję­cie tej inten­cji modli­tew­nej zarów­no indy­wi­du­al­nie jak i w gru­pach parafialnych.
  2. W ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży Wła­dze Dziel­ni­cy Wło­chy orga­ni­zu­ją dzi­siaj na tere­nie Klu­bu Spor­to­we­go „Przy­szłość” przy ul. Ryb­nic­kiej 25 impre­zę ple­ne­ro­wą, m.in kon­cert Hali­ny Mlyn­ko­wej. Począ­tek o g. 16:00, o 21:45 prze­wi­dzia­ny jest pokaz sztucz­nych ogni. Wstęp wolny.
  1. Dzi­siaj po Mszy św. o g. 10:00 i 11:30 obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mecha­nicz­nych. Ofia­ry skła­da­ne przy tej oka­zji będą wspar­ciem mate­rial­nym dla ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go – misjo­na­rza na Ukra­inie, ojca duchow­ne­go Semi­na­rium Redemp­to­ris Mater w Kijo­wie. Ks. Marek pra­co­wał w naszej para­fii jako wika­riusz, obec­nie poma­ga nam zawsze w waka­cje i w okre­sach świą­tecz­nych. Jako misjo­narz na Ukra­inie nie otrzy­mu­je żad­ne­go sta­łe­go wyna­gro­dze­nia. Samo­chód, któ­ry słu­ży mu do wyko­ny­wa­nia jego misji jest moc­no wyeks­plo­ato­wa­ny i ule­ga cią­głym awa­riom. Skła­da­jąc ofia­rę przy oka­zji bło­go­sła­wień­stwa pojaz­dów może­my podzię­ko­wać ks. Mar­ko­wi za jego pra­cę i wes­przeć moż­li­wość wymia­ny sta­re­go samo­cho­du na lep­szy, a więc pośred­nio uczest­ni­czyć w tym dzie­le misyj­nym, do któ­re­go Bóg powo­łał ks. Mar­ka. Ofia­rę na ten cel moż­na rów­nież zło­żyć w zakrystii.
  2. W sierp­niu kiosk para­fial­ny będzie zamknię­ty, pro­si­my oso­by zama­wia­ją­ce cza­so­pi­smo Ore­mus o ode­bra­nie nume­rów sierp­nio­we­go i wrze­śnio­we­go do koń­ca lip­ca. Tygo­dni­ki będzie moż­na naby­wać w zakrystii.
  1. W dniach 9 – 10 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd na dorocz­ną ogól­no­pol­ską piel­grzym­kę Legio­nu na Jasną Górę. Tra­dy­cyj­nie w pro­gra­mie piel­grzym­ki będzie Apel Jasno­gór­ski, noc­ne czu­wa­nie, Dro­ga Krzy­żo­wa i Msza św. Infor­ma­cje i zapi­sy u p. Elż­bie­ty Kowal­czyk w kio­sku parafialnym.
  2. W zakry­stii moż­na odbie­rać dar­mo­we wej­ściów­ki na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym na Cam­pus Mise­ri­cor­diae w Brze­gach pod Krakowem.
  3. W naj­bliż­szym tygo­dniu w ponie­dzia­łek świę­to św. Jaku­ba, we wto­rek wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny – Rodzi­ców NMP, w pią­tek wspo­mnie­nie św. Marty.
  4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Wie­sła­wa Roma­na Kry­siak l. 75, Tere­sa Woł­czek l. 69, Wacła­wa Józe­fa Woź­niak l. 85, Geno­we­fa Tere­sa Jako­niak l. 84, Sła­wo­mir Siat­kow­ski, l. 57 . We wto­rek 19 lip­ca w Madry­cie zmar­ła Car­men Her­nán­dez — współ­ini­cja­tor­ka Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. Jej pogrzeb odbył się w czwar­tek 21.07. w kate­drze madryc­kiej Almudena.