VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020

  1. Ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski, wika­riusz naszej para­fii, obcho­dzi dziś swo­je imie­ni­ny. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia, aby Bóg obda­rzał Go potrzeb­ny­mi łaska­mi do wypeł­nie­nia swo­je­go powo­ła­nia, pole­ca­my ks. Mar­ci­na modli­twie wszyst­kich Para­fian, o g. 13:00 msza świę­ta w inten­cji Solenizanta.

  2. Miło nam poin­for­mo­wać, że ksiądz kle­ryk Dariusz Berć, któ­ry 2 lata temu peł­nił rocz­ną prak­ty­kę w naszej para­fii jako zakry­stia­nin, przy­jął w sobo­tę 16 maja świę­ce­nia dia­ko­na­tu w kate­drze łom­żyń­skiej. Ks. Dia­ko­na obej­mu­je­my naszy­mi ser­decz­ny­mi życze­nia­mi i modlitwą.

  3. Zgod­nie z kolej­nym eta­pem zno­sze­nia ogra­ni­czeń sani­tar­nych przez wła­dze pań­stwo­we w naszym koście­le może już gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie 90 osób. Przed kościo­łem zamon­to­wa­ne zosta­ło nowe nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz, oso­bom takim zosta­nie udzie­lo­na Komu­nia świę­ta w drzwiach głów­nych kościo­ła. Przy złej pogo­dzie uru­cho­mi­my w koście­le dol­nym trans­mi­sję mszy świę­tej z kościo­ła gór­ne­go. Może tam prze­by­wać kolej­ne 70 osób, czy­li w sumie 160 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zacho­wa­nia bez­piecz­ne­go odstę­pu, zakry­wa­nia ust i nosa oraz o przyj­mo­wa­niu Komu­nii świę­tej na rękę. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby oso­by cho­re, z jaki­mi­kol­wiek obja­wa­mi infek­cji, nadal pozo­sta­ły w domu. Zachę­ca­my do oglą­da­na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Mimo obo­wią­zy­wa­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej zachę­ca­my, by rze­tel­nie zwe­ry­fi­ko­wać, czy w obec­nej sytu­acji nadal ist­nie­je przy­czy­na do korzy­sta­nia z dys­pen­sy, tym bar­dziej, że nie­ba­wem, tj. 7 czerw­ca, koń­czy się okres, w któ­rym obo­wią­zu­je Komu­nia wielkanocna.

  4. Uwzględ­nia­jąc ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne będzie­my stop­nio­wo przy­wra­cać dusz­pa­ster­stwo grup i przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tów wyko­rzy­stu­jąc naj­pierw prze­strzeń kościo­ła gór­ne­go i dol­ne­go. Lide­rzy grup mogą kon­tak­to­wać się w tej spra­wie z księż­mi opiekunami.

  5. W ponie­dzia­łek 18 maja przy­pa­da 100-lecie uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Tele­wi­zja Pol­ska i Pol­skie Radio trans­mi­to­wać będą o g. 18:00 oko­licz­no­ścio­wy kon­cert pt. San­to Sub­i­to. Już dzi­siaj dzię­kuj­my Bogu za dar Wiel­kie­go Papie­ża Pola­ka, cie­sząc się jed­no­cze­śnie obec­no­ścią reli­kwii Świę­te­go w naszym kościele.

  6. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tacę i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

  7. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu mamy teraz we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa majo­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

  8. W następ­ną nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. W pią­tek 22 maja roz­po­czy­na się Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Wie­sław Jerzy Gal­lus l. 87; Andrzej Kro­piel­nic­ki l. 79; Boże­na Mazur l. 61; Zdzi­sław Szy­mon Kierz­kow­ski l. 85