VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakrystią.

  2. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  3. Od piąt­ku nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W tym dniu o g. 17:00 spo­wiedź dla dzie­ci przed rocz­ni­cą I Komu­nii św. W sobo­tę o g. 10:00 i 12:00 msze świę­te w rocz­ni­cę I Komu­nii św. dzie­ci naszej parafii.

  4. W naj­bliż­szą sobo­tę 28 maja o g. 10:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­li świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu księ­dzu dia­ko­no­wi Paw­ło­wi Cygle­ro­wi, któ­ry odby­wał w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie. Ks. Paw­ła pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian i przy­po­mi­na­my, że odpra­wi w naszej para­fii mszę św. pry­mi­cyj­ną 12 czerw­ca o g. 11:30.

  5. W przy­szłą nie­dzie­lę 29 maja Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. W tym dniu gościć będzie­my w naszej para­fii ambu­lans Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa. Od g. 9:00 do 13:30 moż­na będzie oddać krew. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy mogą wes­przeć potrze­bu­ją­cych darem swo­jej krwi.

  6. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie 

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 maja na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc uchodź­com z Ukra­iny. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pomoc mogą dzwo­nić pod spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533 044 270.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Jani­na Spław­ska l. 85