VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 06.05.2018

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Majowe.

  2. Zapra­sza­my na kate­che­zy, dla osób doro­słych i mło­dzie­ży. Spo­tka­nia odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W ten wto­rek kolej­na waż­na kate­che­za, na któ­rą moż­na przyjść lub zapro­sić zna­jo­mych nawet jeśli nie słu­cha­li­śmy poprzed­nich katechez!

  3. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji Nabo­żeń­stwa Majo­we­go wypo­min­ki będą czy­ta­ne po mszy św. We wto­rek Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa – Patro­na Pol­ski, a w sobo­tę Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Łaska­wej – Patron­ki War­sza­wy. W tym dniu część dzie­ci z naszej para­fii przyj­mie I Komu­nię św. Po kon­sul­ta­cji z Radą Kate­che­tycz­ną prze­su­nę­li­śmy Uro­czy­sto­ści I Komu­nii z nie­dzie­li na dwie kolej­ne sobo­ty, aby stwo­rzyć dla dzie­ci wię­cej prze­strze­ni do god­ne­go prze­ży­cia tego sakra­men­tu. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się nato­miast Rocz­ni­ca I Komu­nii św. na Mszy św. o g. 13:00. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian o modli­twę w inten­cji dzie­ci i ich rodzin.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 2 czerw­ca piel­grzym­kę do Kra­ko­wa – do Sank­tu­arium Jana Paw­ła II oraz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym

  5. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje w zakry­stii lub kan­ce­la­rii parafialnej

  6. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 17 czerw­ca, cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne do współ­pra­cy w orga­ni­za­cji pik­ni­ku. Potrze­bu­je­my m.in. fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzieci.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Sta­ni­sław Bryk l. 82