wyjazd “Doświadczyć śladów Boga”

“Świat jest jak księ­ga — kto nie podró­żu­je, ten czy­ta tyl­ko jed­ną stro­nę.” (św. Augustyn)

Doświad­czyć śla­dów Boga — Chor­wa­cja, Bośnia i Her­ce­go­wi­na-Medju­go­rie, Jezio­ra Pli­twic­kie, Medju­go­rie, Sara­je­vo, Mostar, Kra­vi­ca, Dubrow­nik, Split, wypo­czy­nek nad Adriatykiem.

11.07.2017 (9 dni)

dzień 1 — 3.07.2017 ok. 560 km War­sza­wa — Brno
Wyjazd wcze­śnie rano, prze­jazd przez Cze­chy do Brna. Obia­do­ko­la­cja noc­leg w Brnie.

dzień 2 — 4.07.2017 ok. 500 km Brno – Wie­deń – Stu­bic­kie Teplice
Śnia­da­nie, prze­jazd do sto­li­cy Austrii; zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem cen­trum Wied­nia — Sta­re Mia­sto; prze­jazd przez Austrię do Chor­wa­cji. Obia­do­ko­la­cja i noc­leg (www.hotelmatijagubec.com) w miej­sco­wo­ści Stu­bic­kie Teplice.

dzień 3 — 5.07.2017 ok. 170 km + ok. 360 km Pli­tvic­kie Jezio­ra — Medjugorie
Śnia­da­nie, prze­jazd do Par­ku Naro­do­we­go Jezio­ra Pli­twic­kie – naj­pięk­niej­sze­go par­ku Chor­wa­cji, zbu­do­wa­ne­go z 16 malow­ni­czo poło­żo­nych jezior, połą­czo­nych poto­ka­mi i wodo­spa­da­mi. Wido­ko­wy spa­cer z prze­wod­ni­kiem wśród wodo­spa­dów i gór, rejs stat­kiem po naj­więk­szym z jezio­rze Kozak. Msza świę­ta w koscie­le w miej­sco­wo­ści Slunj. Prze­jazd do Medju­go­rie. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg w pen­sjo­na­cie w Medjugorie.

dzień 4 — 6.07.2017 Medjugorie
Śnia­da­nie, godz. 9:30 spo­tka­nie z Wie­sła­wem – czło­wie­kiem dają­cym świa­dec­two uzdro­wie­nia w Medju­go­rie oraz – jeże­li będzie to moż­li­we — spo­tka­nie z Patric­kiem i Nan­cy — z były­mi kana­dyj­ski­mi mul­ti­mi­lio­ne­ra­mi któ­rzy pod wpły­wem Mat­ki Boskiej Medju­gor­skiej dozna­li nawró­ce­nia. Godz. 13:00 msza świę­ta wszyst­kich grup pol­skich Następ­nie zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem Medju­go­rie – jed­ne­go z naj­czę­ściej odwie­dza­nych miejsc piel­grzym­ko­wych, gdzie według rela­cji sze­ściu osób w czerw­cu 1981 roku obja­wi­ła się Mat­ka Boska, zwie­dza­nie sank­tu­arium oraz wej­ście na słyn­ne Wzgó­rze Obja­wień, któ­re oprócz nie­zwy­kłej mistycz­nej atmos­fe­ry zapew­nia rów­nież pięk­ny widok na całą oko­li­cę. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg w Medjugorie.

dzień 5- 7.07.2017 ok. 160 km + ok. 130 km + ok. 30 km Medju­go­rie — Sara­je­wo – Mostar — Medjugorie
Wcze­sne śnia­da­nie. Wyjazd do Sara­je­wa – poli­tycz­nej sto­li­cy pań­stwa Bośnia i Her­ce­go­wi­na; zwie­dza­nie mia­sta z prze­wod­ni­kiem. Sara­je­vo (Sara­je­wo), to sama esen­cja Bał­ka­nów. Mia­sto, w któ­rym kato­lic­kie kościo­ły, pra­wo­sław­ne cer­kwie, żydow­skie syna­go­gi oraz islam­skie mecze­ty sąsia­du­ją ze sobą od wie­ków. Pierw­sze sko­ja­rze­nia ze sto­li­cą Bośni i Her­ce­go­wi­ny, to wybuch pierw­szej woj­ny świa­to­wej, kie­dy to zamor­do­wa­no tu arcy­księ­cia Fer­dy­nan­da oraz oblę­że­nie Sara­je­wa. Sta­re mia­sto zwa­ne Bašča­rši­ja to jeden wiel­ki targ. Kra­my, kawia­ren­ki, bary i skle­pi­ki wszel­kiej maści ota­cza­ły nas z każ­dej stro­ny. Stud­nia Sebilj potwier­dza­ła zabyt­ko­wy cha­rak­ter dziel­ni­cy. W tym miej­scu w XV wie­ku Tur­cy zało­ży­li mia­sto. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną tar­gu jest jego róż­no­rod­ność reli­gij­na, bowiem Sara­je­wo sły­nie z tole­ran­cji reli­gij­nej. Od wie­ków egzy­stu­ją tu obok sie­bie wyznaw­cy isla­mu, kato­li­cy i Żydzi. Dzię­ki temu mia­sto otrzy­ma­ło przy­do­mek „Euro­pej­skie­go Jeru­za­lem”. Cie­ka­wost­ką jest fakt, że Sara­je­wo było pierw­szym mia­stem w Euro­pie, któ­re wpro­wa­dzi­ło regu­lar­nie kur­su­ją­ce linie tram­wa­jo­we oraz to , iż było naj­dłu­żej (przez 3,5 roku) oblę­żo­ną sto­li­cą w histo­rii nowo­żyt­nych wojen. Msza świę­ta. Prze­jazd do sto­li­cy regio­nu Her­ce­go­wi­na – Mosta­ru, mia­sta zało­żo­ne­go w śre­dnio­wie­czu przez Tur­ków, spa­cer z prze­wod­ni­kiem po uro­czej sta­rów­ce, gdzie wśród wież kościo­łów kato­lic­kich wzno­szą się licz­ne mina­re­ty nale­żą­ce do tutej­szych mecze­tów, wizy­ta na słyn­nym Sta­rym Moście, czas wol­ny na zakup pamią­tek. Powrót do pen­sjo­na­tu. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg w Medjugorie.

dzień 6 — 8.07.2017 ok. 130 km + ok. 160 km powrót Medju­go­rie – Dubrow­nik — Medjugorie
Po śnia­da­niu prze­jazd magi­stra­lą adria­tyc­ką do Dubrow­ni­ka — mia­sta poło­żo­ne­go nad Morzem Adria­tyc­kim u pod­nó­ża Gór Dynar­skich w regio­nie nazy­wa­nym Dal­ma­cją. Miej­sco­wość zali­cza­na do naj­pięk­niej­szych miast Chor­wa­cji nazy­wa­na jest “Per­łą Adria­ty­ku”. Ber­nard Show wyra­żał swój zachwyt nad tym mia­stem nastę­pu­ją­cy­mi sło­wa­mi: „Kto szu­ka raju na zie­mi, niech jedzie do Dubrow­ni­ka”. W pro­gra­mie poby­tu zwie­dza­nie mia­sta z prze­wod­ni­kiem oraz oko­ło 50 minu­to­wy rejs dooko­ła sta­re­go mia­sta oto­czo­ne­go mura­mi obron­ny­mi, oraz wyspy Lokrum. Z wyspą zwią­za­nych jest kil­ka legend, mię­dzy inny­mi jed­na z nich opo­wia­da, że u jej brze­gów miał się roz­bić sta­tek powra­ca­ją­ce­go z kru­cja­ty Ryszar­da Lwie Ser­ce. Według innej opo­wie­ści bene­dyk­ty­ni, któ­rych klasz­tor znaj­do­wał się na wysep­ce mie­li rzu­cić na Lokrum klą­twę. Mia­ło się to stać za przy­czy­ną fran­cu­skie­go guber­na­to­ra, któ­ry kazał klasz­tor zamknąć. Msza świę­ta w koście­le św. Bła­że­ja. W dro­dze powrot­nej krót­ki pobyt nad słyn­ny­mi wodo­spa­da­mi Kra­vi­ca; jest to kom­pleks wodo­spa­dów poło­żo­nych na rze­ce Tre­bi­žat , któ­rych łącz­na sze­ro­kość wyno­si oko­ło 100 metrów. Naj­wyż­szy z wodo­spa­dów osią­ga wyso­kość 25 metrów. Powrót do pen­sjo­na­tu. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg w Medjugorie.

dzień 7 — 9.07.2017 Wybrze­że Adria­ty­ku – Gra­dac ok. 60 km + ok. 60 km powrót
Śnia­da­nie, cało­dzien­ny pobyt rekre­acyj­ny w Gra­da­cu (Chor­wa­cja) na pla­ży. (pobyt nad morzem uza­leż­nio­ny jest od odpo­wied­nich dla kąpie­li i pla­żo­wa­nia warun­ków atmos­fe­rycz­nych). Obia­do­ko­la­cja, noc­leg w Medjugorie.

dzień 8 — 10.07.2017 ok. 90 km + ok. 60 km + ok. 450 km Medju­go­rie – Vepric — Split – Stu­bic­kie Teplice
Po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­nie z pen­sjo­na­tu; prze­jazd do Spli­tu, zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem dru­gie­go co do wiel­ko­ści mia­sta Chor­wa­cji, m.in.: histo­rycz­na sta­rów­ka, antycz­ny pałac cesa­rza Dio­kle­cja­na z III w., bra­ma Por­ta Aurea, świą­ty­nia Jupi­te­ra, XV-wiecz­ny ratusz (Nazwa Split wywo­dzi się od gr. aspa­la­thos i ozna­cza „pach­ną­ce zie­le obfi­cie pora­sta­ją­ce oko­li­cę”. Msza św. w chor­wac­kim sank­tu­arium Vepric. Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Stu­bic­kie Tepli­ce. Obia­do­ko­la­cja, noc­leg. www.hotelmatijagubec.com

dzień 9 — 11.07.2017 ok. 1050 km Stu­bic­kie Tepli­ce — Warszawa
Po śnia­da­niu wyjazd do Pol­ski, powrót w póź­nych godzi­nach nocnych.

“Wszyst­ko, o cokol­wiek w modli­twie pro­si­cie, sta­nie się wam, tyl­ko wierz­cie, że otrzy­ma­cie.” (Ewan­ge­lia wg św. Mar­ka 11,24)

Koszt 1995 zł

w cenie

 • trans­port kom­for­to­wy auto­kar wypo­sa­żo­ny m.in. w kli­ma­ty­za­cję, barek, video
 • opła­ty prze­jaz­do­we + parkingi
 • zakwa­te­ro­wa­nie – 8 noc­le­gów / 3 tran­zy­to­we i 5 noc­le­gów w Medju­go­rie / poko­je 2, 3, — oso­bo­we z łazienkami
 • wyży­wie­nie HB – 8 śnia­dań, 8 obiadokolacji
 • reali­za­cja pro­gra­mu piel­grzym­ki wg oferty
 • pilot + lokal­ni przewodnicy
 • ubez­pie­cze­nie KL 20000 euro i NNW 10000 zł

dodat­ko­wo

 • opła­ty za napo­je do obiadokolacji
 • ubez­pie­cze­nie od cho­rób przewlekłych

uwa­gi

 • kolej­ność reali­za­cji poszcze­gól­nych ele­men­tów pro­gra­mu może ulec zmianie
 • cało­dzien­ny pobyt rekre­acyj­ny nad morzem w Gra­da­cu oraz na wodo­spa­dach Kra­vi­ca uza­leż­nio­ny jest od odpo­wied­nich dla kąpie­li i pla­żo­wa­nia warun­ków atmosferycznych (!)
 • doku­ment – waż­ny mini­mum 6 mie­się­cy od daty powro­tu: pasz­port lub dowód oso­bi­sty zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami