VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.02.2017

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są też wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we modli­tew­nie i finan­so­wo. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to para­fii, któ­re­go numer znaj­du­je się na naszej stro­nie internetowej.

  2. W tym tygo­dniu koń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „Kolę­dą”. W naj­bliż­szych dniach odwie­dzi­my jesz­cze: w ponie­dzia­łek (13.02.) — ul. Rada­ro­wa — domy na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka i ul. Sło­wi­cza – domy na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka; we wto­rek (14.02.) — al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14, ul. 1 Sierp­nia 42A, ul. Czar­da­sza, Węgo­rzew­ska i Tra­pez; w śro­dę (15.02.) – zakoń­cze­nie kolę­dy: ul. Musz­kie­te­rów oraz dodat­ko­wa kolę­da na zgło­sze­nie w zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej dla tych, któ­rzy nie mogli przy­jąć księ­dza w wyzna­czo­nym ter­mi­nie kolę­dy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas gości­li w swo­ich domach. Była to oka­zja do zapo­zna­nia się, wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry mate­rial­ne zło­żo­ne przy tej oka­zji na potrze­by Parafii.

  3. Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dzie­ci i mło­dzie­ży. W cza­sie ferii nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  4. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1% podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom. 

  5. Roz­po­czę­li­śmy cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Bogu­sła­wa Ambro­ziak l. 77, Sta­ni­sła­wa Olędz­ka l. 94, Krzysz­tof Mysz­kow­ski l. 56, Kry­sty­na Gnie­wosz l.85