VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.02.2023

  1. Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży, z tego powo­du do nie­dzie­li 26 lute­go włącz­nie nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Cze­ka­my na dal­sze pro­ce­do­wa­nie przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej nasze­go wnio­sku na ter­mo­mo­der­ni­za­cję kościo­ła. Część tej ter­mo­mo­der­ni­za­cji zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na przy oka­zji remon­tu pomiesz­czeń pod nową kan­ce­la­rię, para­fia nadal spła­ca zacią­gnię­te z tego tytu­łu zobowiązania.

  3. W odpo­wie­dzi na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Gądec­kie­go i kard. Nycza o pomoc dla poszko­do­wa­nych w wyni­ku trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii w kościo­łach archi­die­ce­zji war­szaw­skiej prze­pro­wa­dza­na jest dzi­siaj zbiór­ka do puszek. Wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na ten cel.

  4. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc 1,5 % w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja w jaki spo­sób to uczy­nić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. Zakoń­czy­li­śmy zapla­no­wa­ną na ten rok wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Ze wzglę­du na wzrost licz­by miesz­kań­ców naszej para­fii i powsta­nie nowych dużych osie­dli, w tym roku odwie­dzi­li­śmy oko­ło poło­wy miesz­kań­ców para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspól­ną modli­twę i zło­żo­ne ofia­ry na potrze­by naszej para­fii. W dniach 13 – 15 lute­go będzie­my reali­zo­wać wizy­ty zgło­szo­ne dodat­ko­wo, w tym celu księ­ża będą kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie Wizy­ta dusz­pa­ster­ska w pozo­sta­łej czę­ści para­fii odbę­dzie się w przy­szłym roku.

  6. Kolej­ny cykl kate­chez dla narze­czo­nych w naszej para­fii roz­pocz­nie się w czwar­tek 23 lute­go o g. 19:30 w koście­le dol­nym. Zapi­sy w dniu roz­po­czę­cia kursu.

  7. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  8. W następ­ną nie­dzie­lę będzie­my gościć w naszej para­fii ks. Zbi­gnie­wa Lenar­ta, któ­ry jest wie­lo­let­nim misjo­na­rzem w Kazach­sta­ne. Będzie moż­na wes­przeć jego misję.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Fran­cisz­ka Kąc­ka l. 94, Anna Ade­la Archu­tow­ska l. 81, Zofia Więc­kow­ska l. 89, Ire­na Kłos l. 95, Hen­ryk Euge­niusz Bara­now­ski l. 83, Maria Pio­trow­ska l. 96 oraz ofia­ry trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.