VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.02.2022

  1. W przy­szły ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum będzie ogło­sze­nie keryg­ma­tu. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Począ­tek 14 lutego.

  2. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. W kro­czy­li­śmy w ostat­ni etap remon­tu czę­ści budyn­ku kościo­ła od stro­ny ul. Hyn­ka prze­zna­czo­nej na nową kan­ce­la­rię para­fial­ną. Obec­nie skła­da­ne są meble kan­ce­la­ryj­ne oraz w archi­wum, insta­lo­wa­ne jest oświe­tle­nie, osprzęt sani­tar­ny w toa­le­cie prze­zna­czo­nej rów­nież dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Całe to wypo­sa­że­nie jest tak­że kosz­tow­ne, tym bar­dziej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze pra­ce mate­rial­nie i ducho­wo, skła­da­ją ofia­ry na tacę, wpła­ca­ją na kon­to lub oso­bi­ście prze­ka­zu­ją środ­ki. Nadal cze­ka­my też na pozy­tyw­ne roz­pa­trze­nie nasze­go wnio­sku o dota­cję odno­śnie ter­mo­mo­der­ni­za­cji całe­go kościo­ła, zło­żo­ne­go we wrze­śniu 2019 roku w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Pro­si­my o modli­twę w tej intencji.

  3. Koń­czą się ferie zimo­we. Od następ­nej nie­dzie­li zapra­sza­my dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  4.   W śro­dę 16 lute­go o g. 19:15 spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w sali nad zakrystią.

  5. Para­fia poszu­ku­je dyry­gen­ta do popro­wa­dze­nia chó­ru parafialnego.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tere­sa Sta­ni­sła­wa Wie­czo­rek l. 87, Lidia Jasnow­ska l. 83, Boże­na Geno­we­fa Cegłow­ska l. 71, Bar­ba­ra Maria Zakrzew­ska l. 81, Wie­sław Hen­ryk Kra­mer l. 64.