VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

Wyłączone
  1. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę marca.

  3. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas gości­li w swo­ich domach. Była to oka­zja do zapo­zna­nia się, wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry mate­rial­ne zło­żo­ne przy tej oka­zji na potrze­by Para­fii. Jeśli ktoś nie mógł przy­jąć księ­dza z „kolę­dą” w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a chciał­by to jesz­cze uczy­nić – dodat­ko­wa „kolę­da” odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 17 lute­go na indy­wi­du­al­ne zaproszenie.

  4. Roz­po­czy­na­my kurs przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Pierw­sze spo­tka­nie i zapi­sy w pią­tek 21 lute­go o g. 19:30 w kapli­cy bocz­nej. Infor­ma­cje u ks. Kazimierza.

  5. Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie chó­ru para­fial­ne­go, pro­wa­dzo­ne­go przez dyry­gen­ta — p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Cie­szy­my się, że zgło­si­ło się już ponad 20 osób. Zapra­sza­my mło­dzież od 16 roku życia i doro­słych. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do męż­czyzn. Nie trze­ba mieć wykształ­ce­nia muzycz­ne­go ani doświad­cze­nia chó­ral­ne­go. Pró­by odby­wa­ją się raz w tygo­dniu we wtor­ki w g. 19:00 – 21:00 w pod­zie­miach domu parafialnego.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę 23 lute­go na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g. 17:00. Po Mszy św. spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Joan­na Świ­stak l. 60, Anna Sosnow­ska l. 76