VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.02.2022

  1. W naszej para­fii trwa cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum jest gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał: „Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i sprawiającego, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W ustach kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orędzie: «Jezus Chry­stus cię kocha, dał swo­je życie, aby cię zba­wić, a teraz jest żywy u twe­go boku codzien­nie, aby cię oświecić, umoc­nić i wyzwo­lić»”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dolnym.

  2. W minio­nym tygo­dniu dwa razy prze­szła nawał­ni­ca przez pose­sję para­fial­ną. Z powo­du sil­ne­go wia­tru na pla­cu przy­ko­ściel­nym obok krzy­ża misyj­ne­go wywró­ci­ły się naj­pierw dwa drze­wa– świer­ki. Drze­wa zosta­ły już uprząt­nię­te. Nie­ste­ty w sobo­tę po połu­dniu wywró­ci­ło się kolej­ne sześć świer­ków. Wiatr dwa razy uszko­dził też dach kościo­ła zry­wa­jąc w dwóch miej­scach powło­kę dacho­wą. Jed­no miej­sce zosta­ło już napra­wio­ne. Dru­gie uszko­dze­nie będzie napra­wio­ne w naj­bliż­szych dniach. Musi­my w ten doraź­ny spo­sób zabez­pie­czać dach kościo­ła, któ­ry wyma­ga gene­ral­ne­go remon­tu. Wymia­na dachu kościo­ła i jego docie­ple­nie wraz z docie­ple­niem kopu­ły zosta­ły wpi­sa­ne w kom­plek­so­wy pro­jekt ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła, do któ­re­go ubie­ga­my się o dota­cję w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Nie­ste­ty od wrze­śnia 2019 roku nie może­my uzy­skać pozy­tyw­nej odpo­wie­dzi. W związ­ku z tym jest praw­do­po­dob­ne, że samo­dziel­nie będzie­my musie­li przy­stą­pić do jakiejś for­my cało­ścio­we­go zabez­pie­cze­nia dachu kościo­ła. Na wymia­nę dachu po pro­stu para­fii nie stać. Pro­si­my o modli­twę w tej intencji.

  3. W śro­dę 23 lute­go o g. 19:00 w koście­le spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.

  4. Para­fia poszu­ku­je dyry­gen­ta do popro­wa­dze­nia chó­ru parafialnego.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­na Lędzio­szek l. 81, Witold Adam Nowak l. 66, Andrzej Cie­miń­ski l. 69, Joan­na Moni­ka Kaczyń­ska l. 63, Julia Wacła­wa Kęp­czyń­ska l. 87, Bog­dan Bro­ni­sław Żół­tow­ski l. 86, Krzysz­tof Anto­ni Zió­łek l. 65, Danu­ta Kry­sty­na Pie­gat l. 91, Leszek Gerard Kor­nac­ki l. 89, Cze­sław Pie­chur l. 88, Ire­na Jadwi­ga Góral­ska l. 97