VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.02.2017

  1. Dzi­siaj po Mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  2. W czwar­tek 23 lute­go Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na róża­niec i mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka, gdzie moż­na skła­dać inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez naj­bliż­szy mie­siąc za wsta­wien­nic­twem swo­je­go Patrona.

  3. Trwa­ją ferie zimo­we dzie­ci i mło­dzie­ży. W związ­ku z tym dziś i w następ­ną nie­dzie­lę nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  4. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1% podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  5. Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z ofer­ty skle­pi­ku para­fial­ne­go, gdzie moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ką, książ­ki i dewo­cjo­na­lia. Skle­pik wpro­wa­dził rów­nież sprze­daż ręcz­nie wyko­na­nych kart oko­licz­no­ścio­wych, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny będzie na para­fial­ny fun­dusz remontowy.

  6. Trwa cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Ire­na Szczyp­ka l. 88, Witold Wyszo­mir­ski l. 81, Wan­da Dąbrow­ska l. 91, Jadwi­ga Porow­ska l. 79