Podsumowanie roku duszpasterskiego 2016

Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Siostry!

Na koniec roku 2016 chcę wraz z Wami wszyst­ki­mi podzię­ko­wać Bogu za wszel­kie dobro, któ­re od Nie­go każ­dy z nas otrzy­mał: oso­bi­ście, w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym oraz w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Na pew­no dla wie­lu z nas był to trud­ny rok wytę­żo­nej pra­cy pośród wie­lu prze­ciw­no­ści, ale dzię­ki Bożej pomo­cy i ze wspar­ciem modli­tew­nym (za co jestem szcze­gól­nie wdzięcz­ny) może­my razem z dzięk­czy­nie­niem i nadzie­ją wcho­dzić w Nowy Rok 2017. 

Dzię­ku­ję Bogu za moich dro­gich współ­pra­cow­ni­ków, a zwłasz­cza za nowych wika­riu­szy: ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka i ks. Rober­to Rinal­do, za pra­cę rezy­den­tów: ks. Wła­dy­sła­wa Nowic­kie­go i ks. Andrze­ja Łagu­ny, a tak­że za księ­ży, któ­rzy dojeż­dża­ją do pomo­cy dusz­pa­ster­skiej: ks. Paw­ła Rogal­skie­go, dok­to­ran­ta KUL w Lubli­nie i ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go – ojca duchow­ne­go Die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go „Redemp­to­ris Mater” w Kijowie. 

Dzię­ku­ję Sio­strom — Cór­kom Bożej Miło­ści, któ­re anga­żu­ją się w pra­cę kate­che­tycz­no – dusz­pa­ster­ską oraz wszyst­kim świec­kim pra­cow­ni­kom para­fii, a tak­że wolon­ta­riu­szom i oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w gru­pach i wspól­no­tach para­fial­nych. Dzię­ku­ję bar­dzo tym, któ­rych nie znam oso­bi­ście, a któ­rzy przez modli­twę są dla nas ducho­wym wsparciem. 

Pośród wie­lu dzia­łań, któ­re podej­mo­wa­li­śmy w naszej para­fii szcze­gól­nie dzię­ku­ję Bogu za wyda­rze­nia dusz­pa­ster­skie, któ­re zmie­nia­ją obli­cze naszej wspól­no­ty para­fial­nej: za Kate­che­zy dla doro­słych i mło­dzie­ży pod­ję­te na począt­ku mija­ją­ce­go roku, za Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, Odpust Para­fial­ny św. Fran­cisz­ka, Bal Wszyst­kich Świę­tych, czy dzi­siej­szy Bal Syl­we­stro­wy. Dzie­lę się rado­ścią z tego, że powsta­ła w naszej para­fii scho­la mło­dzie­żo­wa „Lau­da­to si” pod kie­run­kiem ks. Rober­to Rinal­do, któ­ra wspie­ra muzycz­nie litur­gię Mszy św. dla mło­dzie­ży w nie­dzie­le o g. 18:00.

W dusz­pa­ster­stwie sakra­men­tal­nym naszej para­fii w minio­nym roku odno­to­wa­li­śmy 81 chrztów dzie­ci (54 w 2015 r.), sakra­ment bierz­mo­wa­nia przy­ję­ły 42 oso­by (54 w 2015 r.) W przy­go­to­wa­niu do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia poma­ga­li rów­nież wolon­ta­riu­sze świec­cy. Sakra­ment mał­żeń­stwa zawar­ło 10 par (16 w 2015 roku). Kon­ty­nu­uje­my wpro­wa­dzo­ną w ubie­głym roku nową for­mę kur­su dla narze­czo­nych, w któ­rym jako ani­ma­to­rzy uczest­ni­czą rów­nież pary mał­żeń­skie, dzie­ląc się swo­im doświad­cze­niem mał­żeń­stwa. W tym roku odby­ły się dwa cykle kur­su dla narze­czo­nych, w któ­rych uczest­ni­czy­ło 21 par. W ubie­głym roku odby­ło się w naszym koście­le 89 pogrze­bów (w 2015 – 82), pocho­wa­nych na para­fial­nym cmen­ta­rzu zosta­ło 75 osób (72 w 2015 r.). Na począt­ku nowe­go roku roz­pocz­nie­my w koście­le cykl 15 kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży, na któ­ry już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30 począw­szy od 6 lute­go. Dzię­ku­je­my Bogu za pra­cę dusz­pa­ster­ską Nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Komu­nii Świę­tej, któ­rzy wspo­ma­ga­ją księ­ży nie tyl­ko w udzie­la­niu Komu­nii św. w cza­sie Mszy św., ale tak­że zano­szą Komu­nię św. do cho­rych w domu. W ubie­głym roku mia­ły miej­sce 863 takie wizy­ty księ­ży i sza­fa­rzy. To pięk­na pra­ca dusz­pa­ster­ska, włą­cza­ją­ca oso­by nie mogą­ce wyjść z domu w żywą wspól­no­tę naszej parafii.

Naj­więk­szym przed­się­wzię­ciem inwe­sty­cyj­nym para­fii w mija­ją­cym roku było roz­po­czę­cie gene­ral­ne­go remon­tu budyn­ku ple­ba­nii. Kata­stro­fal­ny stan tech­nicz­ny budyn­ku wyma­gał pil­ne­go roz­po­czę­cia remon­tu na począt­ku czerw­ca tego roku. Remont pole­ga na wymia­nie całej insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej, cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i elek­trycz­nej, a tak­że koniecz­no­ścią wymia­ny pod­łóg, sto­lar­ki drzwio­wej, okien­nej i całej infra­struk­tu­ry miesz­ka­nio­wej na pozio­mie trzech kon­dy­gna­cji, któ­re naj­pierw trze­ba cał­ko­wi­cie oczy­ścić do suro­wych ścian i stro­pów. Osu­sze­nia i wzmoc­nie­nia wyma­ga­ją fun­da­men­ty i nie­któ­re ścia­ny. W per­spek­ty­wie cze­ka nas remont ele­wa­cji. Remont poprze­dzi­ły wie­lo­mie­sięcz­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne oraz wybór wyko­naw­cy. Pra­ce remon­to­we, pomi­mo poja­wia­nia się wie­lu prac wyni­ko­wych prze­bie­ga­ją pla­no­wo. Pra­ce podzie­lo­no na eta­py ze wzglę­du na moż­li­wo­ści eko­no­micz­ne i logi­stycz­ne: w budyn­ku cały czas miesz­ka­ją księ­ża, koniecz­ne było prze­nie­sie­nie kuch­ni ple­ba­nij­nej do pod­zie­mi budyn­ku przed­szko­la. Aby wes­przeć mate­rial­nie pra­ce remon­to­we powo­ła­ny został Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy, do któ­re­go kie­ro­wa­ne są środ­ki zebra­ne na tacę w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca oraz wpła­ca­ne na nasze para­fial­ne kon­to ban­ko­we. Dzię­ku­je­my za wspar­cie mate­rial­ne tych prac.

Roz­po­czę­ły się rów­nież kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce remon­tu fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła, któ­ry nale­ży pod­jąć ze wzglę­du na zły stan tech­nicz­ny fasa­dy naszej świą­ty­ni. Jest to zada­nie bar­dzo waż­ne i odpo­wie­dzial­ne, gdyż będzie mia­ło kon­se­kwen­cje na lata, ale jest też szan­są na przy­wró­ce­nie pięk­na i god­ne­go miej­sca naszej świą­ty­ni wśród kościo­łów Warszawy.

W koście­le w ubie­głym roku pro­wa­dzo­ne były bie­żą­ce pra­ce moder­ni­za­cyj­ne pole­ga­ją­ce na: remon­cie sal­ki nad zakry­stią, napra­wie dzwo­nów, uru­cho­mie­niu kapli­cy pogrze­bo­wej. Sys­te­ma­tycz­nie uzu­peł­nia­ne jest wypo­sa­że­nie kościo­ła w sza­ty, księ­gi i naczy­nia litur­gicz­ne oraz inne potrzeb­ne sprzę­ty. Pod koniec roku uda­ło się nam po prze­te­sto­wa­niu wie­lu firm i urzą­dzeń wybrać i zaku­pić maszy­nę czysz­czą­cą do posadz­ki kościo­ła. Posadz­ka jest w bar­dzo złym sta­nie i jej doczysz­cze­nie, a następ­nie zamknię­cie porów, będzie wyma­ga­ło dużo żmud­nej pra­cy i cza­su, ale ufa­my, że wpro­wa­dza­jąc nowy sys­tem sprzą­ta­nia z cza­sem uzy­ska­my ocze­ki­wa­ny efekt, któ­ry zna­czą­co popra­wi wygląd naszej świątyni. 

W ubie­głym roku prze­nie­śli­śmy rów­nież nasz skle­pik para­fial­ny do pomiesz­cze­nia po daw­nej kan­ce­la­rii, co znacz­nie uła­twia pra­cę Pań wolon­ta­riu­szek z Legio­nu Maryi pra­cu­ją­cych w skle­pi­ku. Jestem bar­dzo wdzięcz­ny Bogu za ich bez­in­te­re­sow­ną pracę. 

Wokół kościo­ła prze­pro­wa­dzo­no wycin­kę drzew zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu. Obec­nie roz­po­czę­te zosta­ły pra­ce kon­cep­cyj­ne doty­czą­ce zago­spo­da­ro­wa­nia całej pose­sji wokół kościo­ła, upo­rząd­ko­wa­nia tere­nów zie­lo­nych i cią­gów komunikacyjnych.

Na cmen­ta­rzu para­fial­nym rów­nież doko­na­no wycin­ki drzew gro­żą­cych uszko­dze­niem pomni­ków nagrob­nych, przy­cię­to drze­wa na gra­ni­cy z dział­ką gmin­ną, zawie­szo­no nowe tabli­ce infor­ma­cyj­ne. W ramach prze­pro­wa­dza­nej ewi­den­cji cmen­ta­rza ukoń­czo­na zosta­ła wymia­na nume­rów gro­bów i pra­ce inwen­ta­ry­za­cyj­ne w sta­rej czę­ści cmen­ta­rza. Wzno­wio­na zosta­ła sprze­daż nisz urno­wych w kolum­ba­rium i nie­licz­nych gro­bów na sta­rej czę­ści cmen­ta­rza. Trwa­ją pra­ce wykoń­cze­nio­we przy kolum­ba­rium, pole­ga­ją­ce na obkła­da­niu nisz kamie­niem szlachetnym. 

W bie­żą­cym roku szkol­nym kate­che­za szkol­na pro­wa­dzo­na jest w 21 pla­ców­kach publicz­nych, spo­łecz­nych i pry­wat­nych poło­żo­nych na tere­nie naszej para­fii. Jest to: 7 przed­szko­li, 7 szkół pod­sta­wo­wych, 4 gim­na­zja, tech­ni­kum, liceum i pla­ców­ka spe­cjal­na. Pra­cu­je w nich 17 kate­che­tów. Dzię­ku­ję ser­decz­nie Dyrek­cjom tych wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych i naszej Radzie Kate­che­tycz­nej za bar­dzo dobrą współpracę.

Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na naszej para­fii to przede wszyst­kim Cari­tas para­fial­na, któ­ra na wszyst­kie swo­je dzia­ła­nia prze­zna­czy­ła w ubie­głym roku ponad 17 tys. zł. Cari­tas obej­mu­je sta­łą opie­ką oko­ło 11 rodzin. Para­fia wspie­ra rów­nież finan­so­wo Dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” na ul. Łopu­szań­skiej. Cie­szy­my się też ze współ­pra­cy z Fun­da­cją „Uwierz”, z któ­rą para­fia orga­ni­zo­wa­ła świą­tecz­ną akcję „weź ser­dusz­ko daj ser­ce”. Dzię­ku­ję ser­decz­nie całe­mu zespo­ło­wi Cari­tas oraz wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i para­fia­nom wspie­ra­ją­cym dzie­ła charytatywne.

W Liście na Boże Naro­dze­nie napi­sa­łem: „Jezus jest tym Pięk­nem, któ­re zba­wia świat”. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rym leży na ser­cu pięk­no litur­gii, naszej świą­ty­ni, naszej para­fii, dzię­ku­ję Bogu, któ­ry jest naj­wyż­szym Pięk­nem, za wszyst­kie podej­mo­wa­ne wspól­nie przez nas dzie­ła. Posła­ny do tej para­fii na Bogu wia­do­my czas, oso­bi­ście doświad­czam, że oto­czo­ny modli­twą wie­lu osób (co czu­ję i za co ser­decz­nie dzię­ku­ję) i wspar­ty przez moich dro­gich Współ­pra­cow­ni­ków, z Bożą pomo­cą, krok po kro­ku, wśród wie­lu prze­ciw­no­ści, mogę wypeł­niać wezwa­nie, aby budo­wać pięk­no  naszej wspól­no­ty para­fial­nej w wymia­rze ducho­wym i mate­rial­nym, czy­nić wszyst­ko, by Pięk­no mogło uka­zać się świa­tu, byśmy poprzez ład i har­mo­nię oto­cze­nia, litur­gii, kościo­ła, mogli odkryć Pięk­no w sobie i osta­tecz­nie dojść do spo­tka­nia z tym Pięk­nem, któ­rym jest sam Bóg.  Zda­ję sobie spra­wę, że to bar­dzo poważ­ne i żmud­ne zada­nie. Pro­szę Was o modli­twę, cier­pli­wość i zaufa­nie. Życzę, aby Nowo­na­ro­dzo­ne Dzię­ciąt­ko Jezus doda­ło nam siły na Nowy Rok 2017, aby odno­wi­ło w każ­dym nadzie­ję, że wpi­sa­ne w nasze ser­ca tęsk­no­ta i pra­gnie­nie pięk­na zosta­ną spełnione.

Ks. Marek Makow­ski — proboszcz