VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

 1. Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

 2. Doro­słych i mło­dzież zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. W tym tygo­dniu bar­dzo waż­na kate­che­za: gło­szo­ny będzie keryg­mat – dobra nowi­na o Jezu­sie Chry­stu­sie, któ­ry zwy­cię­żył grzech i śmierć. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

 3. Gru­pa Żywe­go Różań­ca spo­ty­ka się dzi­siaj o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

 4. Dzi­siaj o g. 18.00 zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Popro­wa­dzi ją muzycz­nie zespół “dla Tego”, któ­ry two­rzą człon­ko­wie wspól­no­ty Kościo­ła Domowego.

 5. Teatr Bli­żej Nie­ba zapra­sza na przed­sta­wie­nie “Konik na bie­gu­nach” — 10 mar­ca po mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11.15 w dol­nym kościele.

 6. W ponie­dzia­łek, 4 mar­ca, świę­to św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza, dzień imie­nin Kard. Kazi­mie­rza Nycza i nasze­go wika­riu­sza — ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko. Czci­god­nych Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie Para­fian. Msza św. w inten­cji ks. Kazi­mie­rza odpra­wio­na zosta­nie się 4 mar­ca o g. 8:00.

 7. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za zmarłych.

 8. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te w tym dniu o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych — doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków. O g. 20.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej — Msza św. pod prze­wod­nic­twem Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza inau­gu­ru­ją­ca piel­grzy­mo­wa­nie do wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le odbę­dzie się 4 kwietnia.

 9. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

 10. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

 11. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 24 – 27 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze (na Łotwie).

 12. Życze­niem Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go jest, aby w pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu — 8 mar­ca — odpra­wić w para­fiach Dro­gę Krzy­żo­wą w inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich. Zapra­sza­my na to nabożeństwo.

 13. Od 3 do 9 mar­ca obcho­dzi­my 52. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

 14. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Anna Cebrzyń­ska l. 67, Danie­la Tyliń­ska l. 90, Wła­dy­sław Robert Lach­man l. 70, Ali­cja Szaj­ner l.73, Tade­usz Dro­bik l. 89, Jan Marian Łuczak l.79