„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji war­szaw­skiej czy­ta­ne jest zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie 13 mar­ca w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej

Dro­dzy Diecezjanie,

w śro­dę, 13 mar­ca br., będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie z racji 6. rocz­ni­cy wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę św. Pio­tra. Jed­no­cze­śnie będzie­my dzię­ko­wa­li Panu Bogu za 100-lecie przy­wró­ce­nia rela­cji dyplo­ma­tycz­nych ze Sto­li­cą Apo­stol­ską i 100-lecie pierw­sze­go posie­dze­nia Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Tego dnia w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w inten­cji Jego Świą­to­bli­wo­ści Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Jego Emi­nen­cja Kar­dy­nał Pie­tro Paro­lin, Sekre­tarz Sta­nu Sto­li­cy Apostolskiej.

Zapra­szam Was wszyst­kich, Dro­dzy Die­ce­zja­nie, zapra­szam księ­ży die­ce­zjal­nych i zakon­nych, oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go, dzie­ci i mło­dzież, ruchy kato­lic­kie, gru­py i wspól­no­ty para­fial­ne do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na wspól­ne dzięk­czy­nie­nie 13 mar­ca na godz. 17.30.

Wszyst­kim z ser­ca błogosławię.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski