Zapraszamy na Koncert Zespołu MAZOWSZE

Wyłączone

Wraz z Radą i Zarzą­dem Dziel­ni­cy Wło­chy zapra­sza­my na Kon­cert Zespo­łu MAZOWSZE
21 lute­go 2016 godz. 19:15
Kon­cert pie­śni pasyj­nych oraz Requ­iem W. A. Mozarta
pod dyrek­cją Jac­ka Bonieckiego
w wyko­na­niu Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca MAZOWSZE im. Tade­usza Sygietyńskiego

wstęp wol­ny

file