XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.08.2021

Wyłączone
  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my dzi­siaj zbiór­kę na misje w Kazach­sta­nie. Naszym Gościem jest ks. Krzysz­tof Brosz­kow­ski, któ­ry przed­sta­wi krót­ko sytu­ację tej misji.

  2. Ogła­sza­my nabór do Chó­ru Para­fial­ne­go, któ­ry dzia­ła od stycz­nia 2020 roku. Kil­ku­na­stu oso­bo­wy zespół śpie­wa na uro­czy­sto­ściach kościel­nych i pod­czas mszy nie­dziel­nej o godz. 11:30. Pró­by odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki w godzi­nach 19:15 – 21:15. Chór kon­cen­tru­je się na pol­skich oraz łaciń­skich opra­co­wa­niach pie­śni kościel­nych. Dyry­gen­tem zespo­łu jest p. Jakub Kacz­ma­rek, absol­went Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Ter­mi­ny nabo­rów 30 sierp­nia i 6 wrze­śnia. Chęt­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu pod adre­sem e‑mail jakubkaczmarekmusic@gmail.com lub do zgło­sze­nia w zakry­stii! Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  3. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej zachę­ca­my do odwie­dze­nia dedy­ko­wa­nej temu wyda­rze­niu stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 10 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek – 23 sierp­nia na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hele­na Kos­sak l. 88, Dag Marek Hałacz­kie­wicz l. 61, Kry­sty­na Zim­nic­ka l. 86