XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.08.2019

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  2. W tym tygo­dniu wyru­sza­ją z War­sza­wy na Jasną Górę piel­grzym­ki orga­ni­zo­wa­ne przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le św. Anny w War­sza­wie oraz przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le św. Ducha w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Piel­grzy­mów pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  3. Legion Maryi orga­ni­zu­je – 14 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Legio­nu Maryi. W pro­gra­mie Dro­ga Krzy­żo­wa, uro­czy­sta Msza św. W pla­nie jest rów­nież nawie­dze­nie Sank­tu­arium MB Patron­ki Rodzin w Leśnio­wie. Koszt wyjaz­du 90 zł, w tym ubez­pie­cze­nie i obiad. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  4. W ponie­dzia­łek 5 sierp­nia msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą czy­ta­ne będą wypo­min­ki za zmar­łych. We wto­rek 6 sierp­nia przy­pa­da świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, a w pią­tek świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (Edy­ty Ste­in) – patron­ki Europy.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wacław Choj­nac­ki l. 76, Jadwi­ga Kowal­czyk l. 95, Paweł Mariusz Plu­tow­ski l. 49.