XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.06.2016

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w naszej para­fii. Wie­my już, że 28 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 157 osób z Hisz­pa­nii z regio­nu Mur­sja. Oso­by pra­gną­ce przy­jąć piel­grzy­mów do swo­je­go domu na noc­leg pro­si­my o kon­takt w zakry­stii lub przez stro­nę inter­ne­to­wą para­fii. Moż­na też włą­czyć się w orga­ni­za­cję poby­tu piel­grzy­mów w naszej para­fii poprzez ofia­rę do puszek i zafun­do­wa­nie posił­ków. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla osób przyj­mu­ją­cych piel­grzy­mów — dzi­siaj o g. 19:00 w dol­nym kościele.
  2. O g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo czerw­co­we. W dni powsze­dnie o g. 18:00.
  3. Roz­po­czę­li­śmy pra­ce remon­to­we na ple­ba­nii. Ist­nie­je koniecz­ność wymia­ny insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej, cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i elek­trycz­nej. Ich stan jest kata­stro­fal­ny, nie były wymie­nia­ne od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Na pozio­mie par­te­ru ple­ba­nii od mie­się­cy nie dzia­ła­ły łazien­ki, zale­wa­ne były piw­ni­ce. Zamie­rza­my zain­sta­lo­wać obieg cie­płej wody, któ­rej do tej pory nie było (każ­de miesz­ka­nie mia­ło wła­sny pod­grze­wacz). W trak­cie odsła­nia­nia insta­la­cji odkry­wa­my popę­ka­ne rury kana­li­za­cyj­ne prze­żar­te rdzą, któ­re tyl­ko cudem jesz­cze obsłu­gu­ją dom, w któ­rym miesz­ka­ją księ­ża. Osu­sze­nia będą wyma­ga­ły fun­da­men­ty. Jest to więc remont gene­ral­ny, bar­dzo kosz­tow­ny ale koniecz­ny. Na dzi­siaj wia­do­mo, że nie będzie nas stać na jed­no­ra­zo­wy remont całe­go domu, tyl­ko musi­my pro­wa­dzić pra­ce eta­pa­mi. Jest to trud­ne rów­nież pod wzglę­dem logi­stycz­nym, ponie­waż nie moż­na wypro­wa­dzić miesz­kań­ców – cały czas miesz­ka­ją tutaj księ­ża. Nie­któ­re insta­la­cje ze wzglę­dów tech­nicz­nych musi­my jed­nak zamon­to­wać od razu w całym domu, dla­te­go pro­si­my o wspar­cie mate­rial­ne. Potrze­ba jest utwo­rze­nia fun­du­szu remon­to­we­go. Od lip­ca pie­nią­dze skła­da­ne na tacę w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, jak rów­nież skła­da­ne w koście­le do skar­bo­ny z napi­sem „ofia­ra na kościół” będą prze­zna­cza­ne na fun­dusz remon­to­wy para­fii, a nie na bie­żą­cą dzia­łal­ność. Ufa­my, że po remon­cie popra­wi się efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na ple­ba­nii i stan­dard miesz­kań. Ma to zna­cze­nie rów­nież ze wzglę­du na to, że przy­by­wa nowych blo­ków na tere­nie para­fii i widać dusz­pa­ster­ską potrze­bę skie­ro­wa­nia do naszej para­fii dodat­ko­we­go – trze­cie­go wika­riu­sza, o co roz­po­czę­li­śmy już sta­ra­nia w Kurii. Być może nie nastą­pi to jesz­cze w tym roku, ale wła­śnie w tym tygo­dniu zapa­da­ją decy­zje per­so­nal­ne, pro­si­my więc o modli­twę w tej inten­cji. Jed­no­cze­śnie trwa­ją też pra­ce pro­jek­to­we i przy­go­to­waw­cze do remon­tu ele­wa­cji kościo­ła i wymia­ny drzwi głów­nych. Wszyst­kie te pra­ce wyma­ga­ją oprócz pie­nię­dzy rów­nież roz­trop­no­ści w podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji, dla­te­go pro­si­my o modlitwę.
  4. Tydzień temu ogło­si­li­śmy nową ini­cja­ty­wę bez­płat­nych warsz­ta­tów teatral­nych, któ­rych celem jest przy­go­to­wa­nie Miste­rium o św. Fran­cisz­ku z Asy­żu. Ser­decz­nie zapra­sza­my zwłasz­cza mło­dzież pra­gną­cą spró­bo­wać swo­ich sił w pra­cy teatral­nej. Spo­tka­nie dzi­siaj o g. 16:30 w sali nad zakrystią.

5.W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, we wto­rek – bł. Micha­ła Koza­la, w śro­dę – bł. Jolan­ty, w pią­tek św. Alber­ta Chmie­low­skie­go. W czwar­tek – spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej o g. 19:15 na plebanii.

  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza para­fian­ka: Hele­na Bro­ni­sła­wa Szot, l. 94