XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2024

Wyłączone
  1. Naro­do­wy Marsz dla Życia i Rodzi­ny wyru­szy dzi­siaj o g. 12:30 z Pl. Trzech Krzy­ży w War­sza­wie, a zakoń­czy się o g. 14:00 przy Bel­we­de­rze. Marsz jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem pro­ro­dzin­nym w Pol­sce. „Chce­my ape­lo­wać o odrzu­ce­nie przez Sejm wszyst­kich pro­abor­cyj­nych pro­jek­tów, o odstą­pie­nie od dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia pro­jek­tu usta­wy o „mowie nie­na­wi­ści” i od dzia­łań zwią­za­nych z lega­li­za­cją związ­ków part­ner­skich oraz o zatrzy­ma­nie szko­dli­wych zmian w edu­ka­cji. Ponad­to w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my doma­gać się od pre­zy­den­ta War­sza­wy wyco­fa­nia się z pomy­słu usu­wa­nia krzy­ży z urzę­dów” – dekla­ru­ją orga­ni­za­to­rzy. Wes­przeć ten ostat­ni postu­lat moż­na rów­nież wysy­ła­jąc pety­cję, któ­rej treść znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej NIEZDEJMUJKRZYŻA.PL

  2. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

  3. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie o g. 18:00.

  4. Infor­mu­je­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: z racji roz­po­czy­na­ją­cych się waka­cji od następ­nej nie­dzie­li 23 czerw­ca nie będzie aż do koń­ca sierp­nia nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie będzie też mszy św. o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano będzie jed­na msza świę­ta o g. 7:00. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian.

  5. Zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go para­fial­nych kolo­nii let­nich dla dzie­ci i mło­dzie­ży poprzez ofia­rę zło­żo­ną dzi­siaj wolon­ta­riu­szom ze scho­lii mło­dzie­żo­wej lub do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła albo na kon­to ban­ko­we poda­ne na pla­ka­cie w kruchcie.

  6. We wto­rek 18 czerw­ca obcho­dzi imie­ni­ny ks. Marek Makow­ski – pro­boszcz para­fii. Msza św. w inten­cji Sole­ni­zan­ta o g. 17:30. Ks. pro­boszcz ser­decz­nie pro­si o modli­twę w swo­jej intencji.

  7. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion, doty­czy to zarów­no kobiet, jak i męż­czyzn. Pamię­taj­my o prze­ka­za­niu tej proś­by rów­nież oso­bom nie­wie­rzą­cym, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Roma­na Bar­ba­ra Bie­niec­ka l. 91, Han­na Kry­sty­na Pudli­kow­ska l. 89.