XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018

  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my nasz Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry orga­ni­zu­je­my przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Pik­nik roz­pocz­nie się Mszą św. z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów. Oso­by, któ­re przy­go­to­wa­ły cia­sta na pik­nik, mogą je skła­dać o g. 14:30 na sto­isku z cia­sta­mi. Nie będzie dziś mszy św. o g. 17:00. Wie­czo­rem odpra­wi­my tyl­ko mszę św. o g. 19:00 i po niej nabo­żeń­stwo czerw­co­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy swo­ją pra­cą przy­czy­ni­li do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego para­fial­ne­go święta.

  2. W śro­dę 20 czerw­cacza­sie Mszy św. o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz, udzie­lo­ny zosta­nie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży i doro­słym naszej Para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w tej litur­gii, kie­dy może­my jed­no­czyć się z Paste­rzem naszej die­ce­zji w modli­twie i wysłu­chać Jego homi­lii. Z racji tej uro­czy­sto­ści nabo­żeń­stwo czerw­co­we odpra­wio­ne będzie o g. 17:00.

  3. W tym tygo­dniu koń­czy się rok szkol­ny. Z racji waka­cji od następ­nej nie­dzie­li do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ciom i rodzi­com życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go. Dzię­ku­je­my wszyst­kim kate­che­tom za pra­cę kate­che­tycz­ną w szko­łach. Spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w czwar­tek 21 czerw­ca o g. 16:00. Nadal poszu­ku­je­my kate­che­tów do pra­cy od nowe­go roku szkolnego.

  4. Ksiądz Mar­cin infor­mu­je, iż są jesz­cze wol­ne miej­sca na wyjazd do Włoch i do Buł­ga­rii. Wyjazd do Włoch w naj­bliż­szy pią­tek, zbiór­ka o g. 22:00 przed kościołem.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szą sobo­tę — 23 czerw­ca — na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez następ­ny miesiąc.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jani­na Józe­fa Ślu­bow­ska l.84, Adam Melon l. 68