XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.06.2017

  1. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  2. We wto­rek o g. 19:30 ostat­nia kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my.

  3. Roz­po­czę­ły się waka­cje. W naj­bliż­szą śro­dę na wyjazd waka­cyj­ny wyjeż­dża scho­la mło­dzie­żo­wa z ks. Rober­to, nato­miast 3 lip­ca zaczy­na się wyjazd dzie­ci z ks. Mar­ci­nem. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go waka­cyj­ne­go odpoczynku.

  4. Z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­nia­ją się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano nie będzie mszy św. o g. 6:30 i 8:00, będzie jed­na msza św. o g. 7:00, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek mszy św. pozo­sta­je bez zmian, czy­li o g. 17:30 i 18:30. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 i 20:00. Nie będzie więc mszy św. o g. 16:00 oraz mszy św. o g 11:15 w dol­nym koście­le. Wpro­wa­dza­my nato­miast dodat­ko­wą mszę św. o g. 20:00. W lip­cu i sierp­niu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00.

  5. We wto­rek nasz rezy­dent – ks. pra­łat Wła­dy­sław Nowic­ki obcho­dzi imie­ni­ny. Skła­da­my dostoj­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my go modli­twie wszyst­kich Parafian. 

  6. W pią­tek Uro­czy­stość Św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na będzie na potrze­by Sto­li­cy Apostolskiej.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Marian Kęp­ka l. 87, Bole­sław Woź­ny l. 83, Jani­na Wasiak l. 70, Bog­dan Czar­nec­ki l. 72