XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.06.2016

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas. O g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo czerw­co­we.
  2. Naj­bliż­szy tydzień to ostat­nie dni nauki szkol­nej. Chce­my dzię­ko­wać Bogu za cały rok pra­cy kate­che­tycz­nej. Msze św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go według porząd­ku poda­ne­go w szko­łach: dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych w czwar­tek 23.06. o g. 9:00 i 10:30, dla mło­dzie­ży szkół śred­nich w pią­tek 24.06. o g. 9:00 i dla gim­na­zjum o g. 11:30.
  3. We wto­rek 21.06. o g. 18:30 uro­czy­sta Msza św. dla służb litur­gicz­nych naszej para­fii, a po niej – pik­nik.
  4. Gru­pa Modli­twy Ojca Pio zapra­sza na Mszę św. oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne w czwar­tek 23.06. o 18.30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka na inten­cje, w któ­rych gru­pa modlić się będzie do Boga przez następ­ny mie­siąc za wsta­wien­nic­twem św. Ojca Pio.
  5. Mając na wzglę­dzie potrze­by Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz skie­ro­wał do pra­cy w naszej para­fii dwóch nowych księ­ży, są to: ks. Rober­to Rinal­do, dotych­cza­so­wy wika­riusz z par. Św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie i ks. Mar­cin Sza­ta­nek, wika­riusz z par. Obja­wie­nia Pań­skie­go w Bli­znem. Księ­ża roz­pocz­ną pra­cę w para­fii od 26 sierp­nia, wte­dy też ich ser­decz­nie powi­ta­my. Jed­no­cze­śnie Ksiądz Kar­dy­nał odwo­łał z funk­cji wika­riu­sza w par. Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w War­sza­wie ks. Grze­go­rza Nowacz­ka, któ­re­go mia­no­wał wika­riu­szem w par. Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta w Pia­sto­wie i ks. Dariu­sza Nogań­skie­go, ze skie­ro­wa­niem do pra­cy w par. Św. Kata­rzy­ny w War­sza­wie. Księ­ża przez waka­cje będą jesz­cze peł­nić swo­je obo­wiąz­ki. W sierp­niu poże­gna­my ich uro­czy­ście dzię­ku­jąc za posłu­gę w naszej parafii.
  6. W naj­bliż­szym tygo­dniu: we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi, , w pią­tek Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la.
  7. ZAPROSZENIE BISKUPÓW SKIEROWANE DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Dro­dzy Mło­dzi Przy­ja­cie­le,  „Jezus spoj­rzał z miło­ścią na nie­go” (Mk 10,21). Tak mówi Ewan­ge­lia o spo­tka­niu Chry­stu­sa z mło­dym czło­wie­kiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każ­de­go z Was. Patrzy na Was z miło­ścią i cze­ka na odwza­jem­nie­nie tej miło­ści. Dro­dzy Mło­dzi, zbli­ża­ją­ce się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, to zapro­sze­nie, do tego by poczuć na sobie peł­ne miło­ści spoj­rze­nie Jezu­sa i odpo­wie­dzieć na nie. Nie bój­cie się przy­jąć tego zapro­sze­nia i wziąć udział w spo­tka­niu, któ­re jest cza­sem wspól­ne­go wyzna­nia wia­ry i miło­ści do Pana Jezu­sa, Jego Ewan­ge­lii i Jego Kościo­ła. Ini­cja­tor Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, mówił, że „rze­sza mło­dych ludzi wie­rzą­cych w Chry­stu­sa, idą­cych za Krzy­żem Roku Świę­te­go, sta­nie się (…) żywą iko­ną Kościo­ła piel­grzy­mu­ją­ce­go po dro­gach świa­ta”. Dro­dzy Mło­dzi, każ­dy z Was jest dziś obra­zem współ­cze­sne­go Kościo­ła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Pol­ska, tak patrzą na Was wasi rówie­śni­cy, któ­rzy już w lip­cu przy­ja­dą do Pol­ski z całe­go świa­ta. Tak­że i Wy nie bój­cie się spoj­rzeć w ten spo­sób na sie­bie samych. (…) Zachę­ca­my, by wspól­ny udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży był tak­że wyra­zem nasze­go sza­cun­ku i wdzięcz­no­ści wobec Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­ry mówił do mło­dych: „Szu­ka­łem Was”. Dro­dzy Rodzi­ce i Dusz­pa­ste­rze, zachę­ca­my Was do pomo­cy mło­dzie­ży, aby mogła wziąć udział w tym nie­po­wta­rzal­nym spo­tka­niu. Do wszyst­kich kie­ru­je­my sło­wa Św. Jana Paw­ła II, któ­ry mówił do nas: „Nie lękaj­cie się”. Niech Bóg Wszech­mo­gą­cy Wam błogosławi!

Pod­pi­sa­li: Paste­rze Kościo­ła kato­lic­kie­go w Polsce

  1. W ostat­nim tygo­dniu zma­rii nasi para­fia­nie: Zofia Maria Janow­czyk, l. 73, Zenon Kal­bar­czyk, l. 84, Leszek Adam Tuby­le­wicz, l. 91, Regi­na Kostec­ka, l. 85, Tere­sa Miel­cza­rek, l. 99, Mar­ta Kur­ja­ta, l. 59, Hele­na Szot, l. 94, Roman Guzow­ski, l. 86, Jadwi­ga Bro­gow­ska, l. 93