XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

 1. List Kard. Kazi­mie­rza Nycza:

  Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na uczel­nia od bli­sko 60 lat słu­ży nie tyl­ko naszej die­ce­zji, lecz tak­że kil­ku­na­stu semi­na­rium i ośrod­kom zamiej­sco­wym w róż­nych mia­stach Pol­ski. Wie­lu jej absol­wen­tów jest czyn­nie zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła w róż­nych wspól­no­tach i insty­tu­cjach. Stu­dia magi­ster­skie z teo­lo­gii i kate­che­ty­ki moż­na odby­wać w try­bie zaocz­nym oraz e‑learningowym. Spe­cja­li­za­cję kate­che­tycz­ną moż­na ponad­to uzy­skać w trak­cie stu­diów pody­plo­mo­wych. Oprócz regu­lar­nych zajęć aka­de­mic­kich uczel­nia pro­wa­dzi tak­że kur­sy dla osób zaan­ga­żo­wa­nych w dusz­pa­ster­stwo rodzin, dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, dla dusz­pa­ste­rzy mło­dzie­ży. Szcze­gól­nie dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się skom­pen­so­wa­ny dwu­let­ni cykl „Teo­lo­gii dla zabie­ga­nych”. Wie­le osób pozna­je w ten spo­sób pod­sta­wy naj­waż­niej­szych prawd wia­ry. Nowo­ścią wśród tego­rocz­nych pro­po­zy­cji jest – tak­że dwu­let­nia – szko­ła biblij­na. Wśród stu­den­tów są oso­by w róż­nym wie­ku, róż­nych zawo­dów. Przy­cho­dzą lide­rzy i człon­ko­wie wspól­not i ruchów kato­lic­kich, przy­cho­dzą oso­by poszu­ku­ją­ce swe­go miej­sca w Koście­le i pogłę­bia­ją­ce swo­ją rela­cję z Bogiem. Niech poten­cjał nauki i wia­ry, któ­ry wspól­nie two­rzą nasi pro­afe­so­ro­wie i stu­den­ci, zosta­nie wyko­rzy­sta­ny dla wspól­ne­go dobra Kościo­ła. Zapra­sza­my do pod­ję­cia stu­diów na naszej uczelni. 

  Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski.

  (Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat stu­diów znaj­du­ją się na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym w kruch­cie kościoła).

 2. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej niedzielnej

  • obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę

  • Komu­nii świę­tej tyl­ko na rękę udzie­la­my na środ­ku kościo­ła, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli będzie jeden ksiądz naj­pierw udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę, póź­niej do ust

  • do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa czerw­co­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwa czerw­co­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

 3. Dzię­ku­je­my Para­fial­ne­mu Zespo­ło­wi Cari­tas za zor­ga­ni­zo­wa­nie akcji „otwar­ta sza­fa”, któ­ra cie­szy­ła się dużym powo­dze­niem. Za mie­siąc zno­wu zapro­si­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet złotówki.

 4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Irma Anna Roz­mier­ska l. 87.