XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2024

  1. Infor­mu­je­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: z racji roz­po­czy­na­ją­cych się waka­cji od dzi­siej­szej nie­dzie­li 23 czerw­ca nie będzie aż do koń­ca sierp­nia nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie będzie też mszy św. nie­dziel­nej o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano będzie jed­na msza świę­ta o g. 7:00. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od 16:00 do 17:30.

  2. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w Sali nad zakrystią.

  3. Bocz­ne drzwi wej­ścio­we na klat­kę scho­do­wą pro­wa­dzą­cą do zakry­stii, znisz­czo­ne po pró­bie wła­ma­nia, wyma­ga­ją pil­nej wymia­ny, gdyż nie sta­no­wią już odpo­wied­nie­go zabez­pie­cze­nia. Wyko­rzy­stu­jąc okres waka­cyj­ny chce­my wyko­nać remont tego bocz­ne­go wej­ścia do kościo­ła, doko­nu­jąc jed­no­cze­śnie istot­nej prze­bu­do­wy, któ­ra otwo­rzy komu­ni­ka­cję mię­dzy dol­nym i gór­nym kościo­łem. W tym samym miej­scu na par­te­rze znaj­du­je się toa­le­ta publicz­na, któ­ra funk­cjo­nu­je na gra­ni­cy awa­rii i rów­nież wyma­ga pil­ne­go remon­tu. Mamy więc duży zakres powią­za­nych ze sobą prac remon­to­wych, któ­re musi­my wyko­nać jed­no­cze­śnie i sfi­nan­so­wać ze środ­ków wła­snych para­fii. Wstęp­nie kosz­ty sza­co­wa­ne są na oko­ło 230 tys. zł. Będzie­my wdzięcz­ni za wszel­ką pomoc finan­so­wą. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji, aby­śmy mogli jak naj­wię­cej prac wyko­nać w okre­sie prze­rwy waka­cyj­nej. Z tego powo­du od ponie­dział­ku 24 czerw­ca wej­ście do zakry­stii odby­wać się będzie klat­ką scho­do­wą od ul. Hyn­ka przez kapli­cę bocz­ną. Wej­ście od ul. Czar­da­sza będzie nie­czyn­ne. Wyłą­czo­na z użyt­ku będzie rów­nież toa­le­ta na par­te­rze, jej funk­cję tym­cza­so­wo przej­mie toa­le­ta na II piętrze.

  4. W ponie­dzia­łek 24 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la. W sobo­tę 29 czerw­ca Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Tra­dy­cyj­nie w tym dniu zbie­ra się tacę na Dani­nę św. Pio­tra do dys­po­zy­cji Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. W tym dniu obcho­dzi też imie­ni­ny ks. Paweł Cygler – wika­riusz para­fii. Msza św. w inten­cji Sole­ni­zan­ta o g. 18:30. Ks. Paw­ło­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia imie­ni­no­we: wie­lu łask Bożych i rado­ści pły­ną­cej z kapłań­skiej wię­zi z Chrystusem.

  5. W sobo­tę 29 czerw­ca ostat­ni raz przed prze­rwą waka­cyj­ną Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „Otwar­tej Sza­fy”, gdzie w godzi­nach 11:00 – 13:00 każ­dy może za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ną uży­wa­ną odzież dobrej jako­ści lub podzie­lić się taką odzie­żą z innymi.

  6. Wysta­wa figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki sto­ją­cych przed nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­kiem na Okę­ciu zosta­ła wzbo­ga­co­na o gale­rię zdjęć z Wiel­go­la­su Brze­ziń­skie­go, gdzie obec­nie znaj­du­je się kośció­łek. Zapra­sza­my do obej­rze­nia wystawy.

  7. Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza odwo­ła­ny został z funk­cji wika­riu­sza w naszej para­fii ks. Car­los Cesar Dama­glio i mia­no­wa­ny wika­riu­szem w par. św. Toma­sza Ap. w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie wika­riu­szem w naszej para­fii został mino­wa­ny ks. Kry­stian Chmie­lew­ski, któ­ry pra­co­wał w sąsied­niej para­fii Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Księ­dzu Car­lo­so­wi za jego obec­ność w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Ks. Car­los pozo­sta­nie z nami jesz­cze do nie­dzie­li 28 lip­ca, kie­dy Go uro­czy­ście pożegnamy.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Rena­ta Syl­wia Krucz­kow­ska l. 72, Kry­sty­na Kowal­ska-Mia­zek l. 90, Elż­bie­ta Józe­fa Brze­chow­ska l. 91