XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.06.2018

  1. Gości­my dzi­siaj w naszej para­fii ks. Pio­tra Głów­kę, któ­ry jest misjo­na­rzem na Ukra­inie – będzie moż­na wes­przeć jego misję skła­da­jąc po mszy św. ofia­rę do pusz­ki przed kościo­łem. Pro­si­my ks. Pio­tra o kil­ka słów na temat tej misji.

  2. W ubie­głą nie­dzie­lę świę­to­wa­li­śmy nasz Pik­nik Para­fial­ny, orga­ni­zo­wa­ny przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Coraz licz­niej­szy udział w pik­ni­ku naszych Para­fian i Gości świad­czy o dobrym przy­ję­ciu tej ini­cja­ty­wy dusz­pa­ster­skiej. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy swo­ją pra­cą przy­czy­ni­li się do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego para­fial­ne­go świę­ta, a w szcze­gól­no­ści: Fir­mie Janex, Sła­wo­mi­ro­wi Wie­sia­ko­wi, Miro­sła­wo­wi Mrocz­ko­wi, Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej z Żół­wi­na, Przed­szko­lu Pro­myk, Agen­cji Rekla­mo­wej Ars Noc­tis Print, Jano­wi Żele­chow­skie­mu, Agniesz­ce i Bog­da­no­wi Idź­kow­skim, Toma­szo­wi i Syl­wii Pisa­rek, Mate­uszo­wi i Ange­li­ce Olszew­skim, Agniesz­ce Osin­skiej- Jar­mul, Mariu­szo­wi i Joan­nie Pol, kan­dy­da­tom do bierz­mo­wa­nia, gru­pom para­fial­nym, sio­strom zakon­nym, dzie­ciom wystę­pu­ją­cym w kon­kur­sie talen­tów, szcze­gól­ne i ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich Para­fian za fan­ty, nagro­dy i każ­dą pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu tego wyda­rze­nia. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za koor­dy­na­cję całe­go pro­jek­tu oraz ks. Rober­to za orga­ni­za­cję koncertu.

  3. Zakoń­czył się rok szkol­ny. Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Dzie­ciom i rodzi­com życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go. Od 1 lip­ca w dni powsze­dnie odpra­wiać będzie­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Nie będzie mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian. 

  4. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w naj­bliż­szą sobo­tę — 7 lip­ca — po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II

  5. Skle­pik para­fial­ny od 8 lip­ca do 5 sierp­nia będzie zamknię­ty. W związ­ku z tym pro­si­my o ode­bra­nie lip­co­we­go i sierp­nio­we­go nume­ru „Ore­mus” dzi­siaj lub w naj­bliż­szą niedzielę

  6. Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza skie­ro­wa­nych zosta­ło do pra­cy w naszej para­fii dwóch nowych wika­riu­szy: wyświę­co­ny w tym roku neo­pre­zbi­ter — ks. Gia­co­mo Calo­re oraz ks. Kazi­mierz Fieć­ko, któ­ry przy­cho­dzi do nas z sąsied­niej para­fii św. Szcze­pa­na w Raszy­nie. Jed­no­cze­śnie nasz dotych­cza­so­wy wika­riusz ks. Rober­to Rinal­do został skie­ro­wa­ny do posłu­gi misyj­nej w Udi­ne we Wło­szech we współ­pra­cy z Ini­cja­to­ra­mi Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. Rów­nież pocho­dzą­cy z naszej para­fii i peł­nią­cy funk­cję rezy­den­ta — ks. Paweł Rogal­ski, któ­ry koń­czy w tym roku pra­cę dok­tor­ską na KUL — został skie­ro­wa­ny do pra­cy dusz­pa­ster­skiej w par. Św. Ojca Pio w War­sza­wie. Pamię­taj­my o wszyst­kich księ­żach w modli­twie. Księ­ża przy­cho­dzą­cy do naszej para­fii roz­pocz­ną pra­cę z koń­cem sierp­nia, podob­nie ci któ­rzy zosta­li skie­ro­wa­ni na nowe pla­ców­ki pozo­sta­ną z nami do koń­ca sierp­nia, wte­dy będzie­my mogli ich uro­czy­ście poże­gnać. Ks. Paweł Rogal­ski w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu 29 czerw­ca obcho­dzi swo­je imie­ni­ny. Skła­da­my Mu ser­decz­ne życze­nia i zapra­sza­my na mszę św. w Jego inten­cji w pią­tek o g. 18:30.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Hen­ry­ka Piór­ko l. 83, Bogu­sław Roga­liń­ski l. 69