XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.06.2023

  1. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30. Nie będzie poran­ne­go dyżuru.

  2. Zgod­nie z zapo­wie­dzią Para­fial­ny Zespół Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne przez para­fię. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  3. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Koszt 120 zł. Przy wyj­ściu z kościo­ła na skar­bo­nie znaj­du­ją się ksią­żecz­ki Wydaw­nic­twa Rafa­el pt. „Rodzi­na Ulmów. Dro­ga ku świę­to­ści”, moż­na je nabyć za dobro­wol­ną ofiarę.

  4. W pią­tek Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  5. W czwar­tek 29 czerw­ca obcho­dzi­my Uro­czy­stość Św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Jest to dzień imie­nin JE Ks. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go i nasze­go wika­riu­sza ks. Paw­ła Cygle­ra. Msza świę­ta w inten­cji nasze­go ks. Paw­ła o g. 17:30. Obu czci­god­nych Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie para­fian. W tym dniu tra­dy­cyj­nie zbie­ra­ny jest tzw. obol św. Pio­tra, czy­li ofia­ry prze­zna­czo­ne na posłu­gę apo­stol­ską i cha­ry­ta­tyw­ną Papieża.

  6. W I sobo­tę mie­sią­ca – 1 lip­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o g. 7:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  7. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Szcze­pań­ska l. 97, Domi­cel­la Kamiń­ska l. 94