Oficjalny program pielgrzymki papieża Franciszka do Polski z okazji ŚDM

Ofi­cjal­ny pro­gram wizy­ty papie­ża Fran­cisz­ka w Pol­sce i pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży Kra­ków 2016. Kra­ków − Jasna Góra − Auschwitz: 27−31 lip­ca 2016

Śro­da, 27 lipca

16.00 − przy­lot na Lot­ni­sko Mię­dzy­na­ro­do­we im. św. Jana Paw­ła II Kraków-Balice

CEREMONIA POWITANIA

17.00 − przy­jazd na Wawel

SPOTKANIE Z WŁADZAMI I Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM

17.40 − wizy­ta kur­tu­azyj­na u Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

18.30 − kate­dra na Wawe­lu – spo­tka­nie z bisku­pa­mi polskimi

– cicha modli­twa przy Kon­fe­sji św. Sta­ni­sła­wa, gdzie są wysta­wio­ne też reli­kwie św. Jana Paw­ła II, uczcze­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy za ołtarzem
– prze­mó­wie­nie Ojca Świętego

WIECZOREM: PAŁAC ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH

Po kola­cji Ojciec Świę­ty poka­że się w Oknie Papie­skim, aby powi­tać wier­nych zebra­nych na pla­cu przed Pała­cem Arcy­bi­sku­pów Krakowskich

Czwar­tek, 28 lipca

7.40 − prze­jazd do Balic, wraz z zatrzy­ma­niem się w klasz­to­rze sióstr Prezentek

– przy wej­ściu do Kapli­cy Świę­tych Jana Chrzci­cie­la i Jana Apo­sto­ła będą zgro­ma­dzo­ne sio­stry tej wspól­no­ty i ucznio­wie szkół przez nie prowadzonych
– wspól­na modli­twa w ciszy

9.45 – przy­jazd do klasz­to­ru jasnogórskiego

Modli­twa w Kapli­cy Cudow­ne­go Obrazu

10.30 – msza świę­ta z oka­zji 1050. rocz­ni­cy Chrztu Polski

Msza Świę­ta jest wyda­rze­niem o zna­cze­niu ogól­no­pol­skim, w ramach Roku Jubi­le­uszo­we­go 1050. rocz­ni­cy Chrztu Polski.
Obszar Sank­tu­arium może pomie­ścić oko­ło 300 tysię­cy wier­nych. Mszę kon­ce­le­bru­ją bisku­pi i licz­ni pol­scy kapła­ni, w obec­no­ści Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i naj­wyż­szych władz kraju.

17.00 – prze­ka­za­nie klu­czy do Kra­ko­wa i prze­jazd tram­wa­jem na Błonia

Na pla­cu przed Pała­cem Arcy­bi­sku­pów Kra­kow­skich Pre­zy­dent Kra­ko­wa prze­ka­zu­je klu­cze do mia­sta Ojcu Świę­te­mu. W tram­wa­ju na Bło­nia papie­żo­wi będzie towa­rzy­szyć mło­dzież niepełnosprawna.

17.15 – przy­jazd na Błonia

Prze­jazd papa­mo­bi­le mię­dzy wier­ny­mi. Ocze­ku­je się oko­ło 600 tysię­cy mło­dych ludzi.

17.30 – CEREMONIA POWITANIA (ok. 1,5 godziny)

Po kola­cji Ojciec Świę­ty uka­że się w Oknie Papie­skim, pozdra­wia­jąc wier­nych zebra­nych na placu.

Pią­tek, 29 lip­ca 2016

7.00 – msza świę­ta pry­wat­na w kapli­cy Pała­cu Arcy­bi­sku­pów Krakowskich

9.30 – WIZYTA W AUSCHWITZ

W tym roku przy­pa­da 75. rocz­ni­ca męczeń­skiej śmier­ci św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbego.
Ojciec Świę­ty uda­je się pie­szo na teren byłe­go obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go, prze­cho­dząc sam przez bra­mę wej­ścio­wą. Przy wej­ściu na dzie­dzi­niec blo­ku 11 Ojciec Świę­ty spo­tka się indy­wi­du­al­nie z 15 oso­ba­mi oca­la­ły­mi z obo­zu. Modli­twa pry­wat­na w celi męczeń­stwa Ojca Kolbego.

10.30 – WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU

Ojciec Świę­ty prze­jeż­dża samo­cho­dem od głów­nej bra­my wej­ścio­wej obo­zu, wzdłuż linii kole­jo­wej, aż do pla­cu przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Pomni­kiem Ofiar Obo­zu, gdzie zgro­ma­dzo­nych jest oko­ło 1000 gości. Zatrzy­mu­je się na cichą modli­twę przed pomnikiem.

Indy­wi­du­al­ne spo­tka­nie z 25 „Spra­wie­dli­wy­mi wśród Naro­dów Świata”.
Prze­mó­wie­nie Ojca Świętego.

16.30 – przy­jazd do Prokocimia

WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM

Szpi­tal, jeden z naj­waż­niej­szych w Pol­sce, leczy każ­de­go roku oko­ło 30 000 dzie­ci hospi­ta­li­zo­wa­nych jak i 200 000 w try­bie ambulatoryjnym.

W holu jest zgro­ma­dzo­nych oko­ło 50 cho­rych dzie­ci z rodzicami.

Prze­mó­wie­nie Ojca Świętego.

Pry­wat­na wizy­ta w wybra­nych  miej­scach szpi­tal­ne­go oddzia­łu ratun­ko­we­go na par­te­rze, w towa­rzy­stwie dyrek­to­ra i rodziców.
Modli­twa w kapli­cy szpitalnej.

18.00 – Dro­ga Krzy­żo­wa z udzia­łem mło­dzie­ży na kra­kow­skich Błoniach

Na zakoń­cze­nie Dro­gi Krzy­żo­wej Ojciec Świę­ty wygła­sza krót­kie przemówienie.
Po kola­cji Papież Fran­ci­szek uka­że się w Oknie Papie­skim, pozdra­wia­jąc wier­nych zebra­nych na placu.

Sobo­ta, 30 lip­ca 2016

8.30 – WIZYTA W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

Kapli­ca Świę­tej Fau­sty­ny Kowal­skiej. Obec­ne będą sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia oraz dziew­czę­ta, któ­ry­mi zakon­ni­ce się opie­ku­ją. Modli­twa w kapli­cy przed gro­bem św. Faustyny.

8.45 – prze­jazd papa­mo­bi­le do Bazy­li­ki Boże­go Miłosierdzia

9.00 – przej­ście przez Bra­mę Miłosierdzia

Ojciec Świę­ty wcho­dzi do Sank­tu­arium przez Bra­mę Miłosierdzia.

9.15 – Litur­gia Pojed­na­nia z udzia­łem młodzieży

Ojciec Świę­ty spo­wia­da pię­ciu mło­dych ludzi w języ­kach: wło­skim, hisz­pań­skim i fran­cu­skim. Papież Fran­ci­szek jest trze­cim – po św. Janie Paw­le II i Bene­dyk­cie XVI – papie­żem, któ­ry nawie­dza Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, ale pierw­szym, któ­ry w nim będzie spowiadał.

10.30 – msza świę­ta w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II z kapła­na­mi, oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi i semi­na­rzy­sta­mi z Polski.

W Sank­tu­arium znaj­du­je się oko­ło 2 tysię­cy osób: kapła­nów, zakon­ni­ków, zakon­nic, osób kon­se­kro­wa­nych i semi­na­rzy­stów z Pol­ski. 5 tysię­cy osób będzie mogło uczest­ni­czyć we Mszy św. na roz­le­głym pla­cu przed świątynią.

13.00 – obiad z młodzieżą

Ojciec Świę­ty zje obiad z Kar­dy­na­łem Arcy­bi­sku­pem Kra­kow­skim, z tłu­ma­czem i 12 przed­sta­wi­cie­la­mi mło­dzie­ży z róż­nych kra­jów: jed­nym chłop­cem i jed­ną dziew­czy­ną z każ­de­go kon­ty­nen­tu, oraz z chłop­cem i dziew­czy­ną z Polski.

19.00 – przy­jazd na CAMPUS MISERICORDIAE

Przej­ście przez Bra­mę Świę­tą z pię­cio­ma przed­sta­wi­cie­la­mi młodzieży

19.30 – czu­wa­nie modli­tew­ne z młodzieżą

Nie­dzie­la, 31 lip­ca 2016

8.45 – przy­jazd na Cam­pus Misericordiae

Bło­go­sła­wień­stwo dwóch budyn­ków Cari­tas: Domu Miło­sier­dzia dla osób ubo­gich i star­szych oraz Domu Chle­ba – maga­zy­nu z żyw­no­ścią dla potrzebujących.
Prze­jazd wśród wiernych.

10.00 – Msza Świę­ta Posła­nia na zakoń­cze­nie Świa­to­wych Dni Młodzieży

Roze­sła­nie mło­dych świad­ków Boże­go Miło­sier­dzia. Ogło­sze­nie miej­sca i roku kolej­nych Świa­to­wych Dni Młodzieży.

17.00 – przy­jazd do Tau­ron Are­na na spo­tka­nie z wolon­ta­riu­sza­mi ŚDM oraz Komi­te­tem Orga­ni­za­cyj­nym ŚDM Kra­ków 2016 i Dobro­czyń­ca­mi spo­tka­nia mło­dych całe­go świata

18.15 – przy­jazd do Balic (część wojskowa).

CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA ŚWIĘTEGO