XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.06.2022

Wyłączone
  1. W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież zakoń­czy­ły naukę w szko­łach. Przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzi­siaj mini­stran­ci wraz ze swo­im opie­ku­nem ks. Sła­wo­mi­rem wyjeż­dża­ją w góry do Zako­pa­ne­go. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku wakacyjnego.

  2. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w dni powsze­dnie: od piąt­ku 1 lip­ca zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 będzie jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki z racji waka­cji i pogrze­bów odby­wać się będą tyl­ko rano od g. 7:30 do g. 9:30. W waka­cje nie będzie też Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00.

  3. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku 27 czerw­ca do koń­ca waka­cji kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie będzie poran­ne­go dyżu­ru we wtor­ki i piątki.

  4. W śro­dę 29 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Na mszach świę­tych w tym dniu będzie zbie­ra­na taca — zwa­na Dani­ną św. Pio­tra, prze­zna­czo­na na potrze­by Sto­li­cy Apostolskiej.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00.

  6. W I sobo­tę mie­sią­ca — 2 lip­ca — Rodzi­na Radia Mary­ja naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny o godz. 7:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  7. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ste­fan Kana­bus l. 93 i Tade­usz Jerzy Wyszyń­ski l. 74.