XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.06.2021

  1. Roz­po­czę­ły się waka­cje. Do koń­ca waka­cji nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku i nabra­nia sił. Rów­nież gru­pa mini­stran­tów z naszej para­fii wyje­cha­ła z ks. Sła­wo­mi­rem na odpo­czy­nek w góry. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w dni powsze­dnie: od czwart­ku 1 lip­ca zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 będzie jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wać się będą od g. 7:30 do g. 12:00.

  2. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit — 75 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 330 osób. Do tej licz­by nie wli­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw Covid-19.

  3. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w sali nad zakrystią.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tej rano oraz od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. W I sobo­tę lip­ca o godz. 7:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja z naszej parafii.

  6. Od ponie­dział­ku 28 czerw­ca do koń­ca waka­cji kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie będzie poran­ne­go dyżu­ru we wtor­ki i piątki.

  7. We wto­rek 29 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Na mszach świę­tych w tym dniu będzie zbie­ra­na taca — zwa­na dani­ną św. Pio­tra, prze­zna­czo­na na potrze­by Sto­li­cy Apostolskiej.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Siciń­ska l. 84, Kry­sty­na Ewa Bury l. 66, Danu­ta Sob­czak l. 76, Zbi­gniew Piotr Zbir­ski l. 70, Hali­na Kowal­ska l. 93