XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

  1. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30

  2. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej tyl­ko na rękę udzie­la­my na środ­ku kościo­ła, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli będzie jeden ksiądz naj­pierw udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę, póź­niej do ust.

  3. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa czerw­co­we. Od śro­dy 1 lip­ca powra­ca­ją o g. 18:00 nabo­żeń­stwa do Mat­ki Bożej, do św. Fran­cisz­ka z Asy­żu oraz do św. Anto­nie­go. Przy­po­mi­na­my, że w każ­dą śro­dę modli­my się za wsta­wien­nic­twem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cjach zbio­ro­wych naj­pierw w cza­sie mszy świę­tej o g. 17:30 a póź­niej w nabo­żeń­stwie o g. 18:00.

  4. W waka­cje od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wiać będzie­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie będzie więc mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. 

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 17:00 do 19:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W waka­cje Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00.

  6. Kan­ce­la­ria para­fial­na od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie będzie dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piątki. 

  7. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 25 lip­ca piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Zapi­sy u p. Anny Tryc oraz w skle­pi­ku para­fial­nym. W skle­pi­ku oraz kan­ce­la­rii moż­na też ode­brać pre­nu­me­ra­tę mie­sięcz­ni­ka Ore­mus.

  8. W ponie­dzia­łek 29 czerw­ca Uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Taca prze­zna­czo­na będzie na tzw. dani­nę św. Piotra.