XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.07.2018

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas. Paniom wolon­ta­riusz­kom i wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w pra­ce Zespo­łu Cari­tas. Za tydzień ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy.

  2. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian.

  3. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje tyl­ko po połu­dniu: od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 18:00.

  4. W ponie­dzia­łek Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki będą odczy­ty­wa­ne pół godzi­ny przed mszą.

  5. W naj­bliż­szym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy bocz­nej od g. 7:30 do 12:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano pod­czas mszy świę­tej o g. 7:00 i wie­czo­rem od 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w naj­bliż­szą sobo­tę — 7 lip­ca — po Mszy św. o godz. 7:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II (przy garażach)

  7. Skle­pik para­fial­ny od 8 lip­ca do 5 sierp­nia będzie zamknię­ty. Pro­si­my o ode­bra­nie dzi­siaj lip­co­we­go i sierp­nio­we­go nume­ru „Ore­mus”. Pra­sę kato­lic­ką moż­na będzie nabyć w zakrystii.

  8. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w kościele.