XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 2.07.2017

1. Z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­niły się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00, ale jest jed­na msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem Mszy, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek mszy św. pozo­sta­je bez zmian, czy­li o g. 17:30 i 18:30. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 i 20:00. W lip­cu i sierp­niu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00.

2. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­ły­ch pole­ca­ny­ch w wypo­min­ka­ch o g. 18:30. Wypo­min­ki czy­ta­ne będą po mszy św. o godz. 17:30, czy­li oko­ło g. 18:00.

3. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­ry­ch do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy od 7:30 do 12:00od 16:30 do 17:30. Moż­li­wo­ść spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­ty­ch oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19.

4. Przed kościo­łem będzie­my zbie­rać ofia­ry na dzia­łal­no­ść Cari­tas naszej parafii.

5. Za tydzień II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i ofia­ra­mi wspie­ra­ją pra­ce remontowe.

6. W lip­cu kiosk para­fial­ny jest nie­czyn­ny. Nato­miast moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ką w zakry­stii.

7. Zakoń­czył się kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny 10 Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dził ks. Rober­to Rinal­do. Powsta­ła licz­na wspól­no­ta mło­dzie­żo­wa, któ­ra nadal w lip­cu we wtor­ki o g. 19:30 kon­ty­nu­uje spo­tka­nia w koście­le. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.