XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.07.2023

  1. Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne i ado­ra­cję o g. 18:00.

  2. W waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie do koń­ca sierp­nia zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30. Nie ma poran­ne­go dyżuru.

  3. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Koszt 120 zł.

  4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą wypominki.

  5. W I pią­tek mie­sią­ca spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  6. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­na Kor­na­sie­wicz l. 91, Ryszard Kazi­mierz Soko­łow­ski l. 79, Tere­sa Suwal­ska l. 77, Bogu­sław Zyg­munt Wroń­ski l. 80