XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.07.2018

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa moder­ni­za­cja oświe­tle­nia pre­zbi­te­rium w koście­le. Zde­mon­to­wa­ne zosta­ły sta­re reflek­to­ry, zain­sta­lo­wa­no nowe szy­no­prze­wo­dy i 6 reflek­to­rów. Cze­ka­my jesz­cze na kolej­ne 6, któ­re doświe­tlą nam lepiej prze­strzeń pre­zbi­te­rium i sam ołtarz. Trwa rów­nież remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Odda­ne zosta­ły już do użyt­ku na par­te­rze dwa miesz­ka­nia dla księ­ży wika­riu­szy, hol głów­ny, jadal­nia i kuch­nia. Obec­nie pra­ce pro­wa­dzo­ne są na klat­kach scho­do­wych i pierw­szym pię­trze. W tym mie­sią­cu pla­nu­je­my też przy­stą­pić do zdję­cia i wymia­ny prze­cie­ka­ją­cej czę­ści dachu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne zarów­no na tacę, jak i bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Przy wpła­tach na kon­to pro­si­my w tytu­le prze­le­wu wpi­sy­wać: ofia­ra na cele kul­tu reli­gij­ne­go.

  2. W tym tygo­dniu pra­cę w naszej para­fii roz­po­czął nowy wika­riusz – ks. Gia­co­mo Calo­re, któ­ry jest Wło­chem i pocho­dzi z Padwy, ukoń­czył Mię­dzy­na­ro­wo­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Ser­decz­nie wita­my ks. Gia­co­mo i pole­ca­my Go modli­twie wszyst­kich Para­fian, życzy­my, aby mógł zna­leźć tutaj swój dom, reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie, a w naszej wspól­no­cie para­fial­nej spo­tkał praw­dzi­wych przyjaciół.

  3. Po prze­pro­wa­dze­niu kon­kur­su i kon­sul­ta­cjach z p. Woj­cie­chem Bed­nar­skim – pro­fe­so­rem Aka­de­mii Muzycz­nej w War­sza­wie — wybra­ny został na sta­no­wi­sko orga­ni­sty w naszej para­fii p. Piotr Chro­miń­ski, któ­ry roz­po­czął pra­cę z począt­kiem lip­ca. Ser­decz­nie wita­my nowe­go Orga­ni­stę i życzy­my, aby talent muzycz­ny, jakim Bóg Go obda­rzył, mógł roz­wi­jać w służ­bie litur­gii nasze­go kościo­ła parafialnego.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje tyl­ko po połu­dniu: od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 18:00.

  6. Skle­pik para­fial­ny od 8 lip­ca do 5 sierp­nia jest zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakrystii.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Woj­ciech Gra­bow­ski, l. 76