XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.07.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Od śro­dy trwa­ją pra­ce pie­lę­gna­cyj­ne zie­le­ni na całej pose­sji para­fial­nej: pole­ga­ją przede wszyst­kim na usu­nię­ciu uschłych drzew oraz reduk­cji i usu­nię­ciu suchych gałę­zi i kona­rów, mogą­cych sta­no­wić zagro­że­nie. Pra­ce będą kon­ty­nu­owa­ne w ponie­dzia­łek. To bar­dzo duże przed­się­wzię­cie. W sumie pie­lę­gna­cją zosta­nie obję­tych ponad 100 drzew.

  2. Pod koniec mie­sią­ca pla­nu­je­my przy­stą­pić do bar­dzo waż­ne­go i koniecz­ne­go remon­tu dachu pła­skie­go kościo­ła. Będzie to I etap remon­tu dachu — część nad zakry­stia­mi i kapli­cą, któ­ra jest obec­nie wyłą­czo­na z użyt­ko­wa­nia wła­śnie ze wzglę­du na prze­cie­ka­ją­cy dach. Pra­ce remon­to­we obej­mą wymia­nę sta­re­go poszy­cia na nowe wraz z mon­ta­żem ter­mo­izo­la­cji i hydro­izo­la­cji dachu, ter­mo­izo­la­cji attyk i komi­nów, wymia­nę obró­bek bla­char­skich i odwad­nia­ją­cych oraz mon­taż nowe­go odgro­mie­nia. W związ­ku z bra­kiem dofi­nan­so­wa­nia ze stro­ny Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej, o któ­re zabie­ga­li­śmy, szu­ka­my dofi­nan­so­wa­nia z innych źró­deł. Nadal spła­ca­my rów­nież zobo­wią­za­nia zacią­gnię­te przy remon­cie gene­ral­nym kan­ce­la­rii para­fial­nej. Tym bar­dziej dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne, czy skła­da­ne do skar­bon w koście­le. Nie wszy­scy mają moż­li­wo­ści pomo­cy finan­so­wej, ale pro­si­my też o modli­twę w tej intencji.

  3. Dzie­ci wyjeż­dża­ją dzi­siaj z ks. Paw­łem i ani­ma­to­ra­mi na kolo­nie para­fial­ne do Ełku. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ani­ma­to­rom-wolon­ta­riu­szom za pod­ję­cie się tego zada­nia. Kolo­nie są dofi­nan­so­wa­ne przez para­fię, dzię­ku­je­my wszyst­kim za ofia­ry zło­żo­ne na ten cel. Wszyst­kim życzy­my uda­ne­go i bez­piecz­ne­go wypoczynku.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie jest jed­na msza rano o g. 7:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30.

  5. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Koszt 120 zł.

  6. Legion Maryi zapra­sza w piąt­ki na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Elż­bie­ta Banasz­czyk l. 87, Kry­sty­na Ali­cja Czaj­kow­ska l. 83, Ali­na Ire­na Kucha­rek l. 96, Zbi­gniew Wil­helm Molas l. 67