XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.07.2017

Wyłączone
  1. Przy­po­mi­na­my że z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­niły się godzi­ny Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano nie ma Mszy św. o g. 6:30 i 8:00, ale jest jed­na Msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek Mszy św. pozo­sta­je bez zmian, czy­li o g. 17:30 i 18:30. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści Msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 i 20:00. W lip­cu i sierp­niu kan­ce­la­ria parafial­na będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00.# W lip­cu kiosk para­fial­ny jest nie­czyn­ny nato­miast moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ka w zakrystii.
  2. Wspól­no­ta 10 Słów Abyś Żył, któ­rą pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do nadal w lip­cu we wtor­ki o g. 19:30 kon­ty­nu­uje spo­tka­nia w koście­le. Zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.
  3. Zmar­li para­fia­nie: Wła­dy­sław Gadu­la l. 78, Wal­de­mar Narec­ki l. 54, Artur Wno­row­ski l. 43, Leopold Mły­nar­czyk l. 78, Robert Kło­siń­ski l. 76, Jadwi­ga Taras l. 69.