XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.07.2022

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Para­fial­ny Zespół Cari­tas zbie­ra przed kościo­łem ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne przez para­fię. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  2. W sobo­tę 9 lip­ca Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wa­ją się rano od g. 7:30 do 9:30. W waka­cje nie ma Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00. Kance­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30.

  4. Dzi­siaj o g. 18:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne.

  5. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki o g. 18:00. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za zmarłych.

  6. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Rena­ta Cze­sła­wa Tasa­kow­ska l. 80, Euge­niusz Stel­mach l. 76, Jerzy Bie­łusz­ka l. 86, Jani­na Sta­ni­sła­wa Cal­ska l. 87, Sła­wo­mir Cichoc­ki l. 69, Bogu­sła­wa Zim­nol l. 84