XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.07.2021

Wyłączone
  1. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15, a w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wać się będą od g. 7:30 do g. 12:00.

  2. W waka­cje Para­fial­ny Zespół Cari­tas nie pra­cu­je, naj­bliż­sza zbiór­ka na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne para­fii odbę­dzie się we wrześniu.

  3. Z począt­kiem waka­cji zakoń­czy­ło swo­ją dzia­łal­ność przy para­fii Przed­szko­le „Pro­myk”. Pani Dyrek­tor przed­szko­la – Annie Kle­niew­skiej — dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią współ­pra­cę i życzy­my dobre­go wyko­rzy­sta­nia cza­su zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku. Jed­no­cze­śnie jest nam miło poin­for­mo­wać, że po wie­lu poszu­ki­wa­niach i nego­cja­cjach, któ­re trwa­ły ponad 1,5 roku, uda­ło się w tym trud­nym cza­sie pan­de­mii zna­leźć nowe­go najem­cę, któ­ry wyko­rzy­sta cały budy­nek para­fial­ny otwie­ra­jąc w nim dwa przed­szko­la: „Przed­szko­le Tosi i Fran­ka” oraz „Przed­szko­le Mon­tes­so­ri Pię­ter­ko”. Infor­ma­cje o zapi­sach dzie­ci moż­na będzie uzy­skać w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz na ban­ne­rach przed­szko­la. Dzię­ki nowej umo­wie budy­nek para­fial­ny nadal będzie mógł słu­żyć edu­ka­cji dzie­ci naszej para­fii, zosta­nie wyre­mon­to­wa­ny na koszt najem­cy, co bar­dzo istot­ne zwa­żyw­szy na zły stan tech­nicz­ny budyn­ku, będzie rów­nież sta­no­wił przez naj­bliż­sze lata istot­ny wkład w utrzy­ma­nie para­fii. Dzię­ku­je­my Panu Bogu, że uda­ło nam się sfi­na­li­zo­wać umo­wą nasze sta­ra­nia, dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modlą się w inten­cji parafii.

  4. Na zaple­czu kościo­ła trwa remont gene­ral­ny pomiesz­czeń dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie znaj­dzie się rów­nież miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Tym­cza­so­wo, ze wzglę­du na trwa­ją­cy jesz­cze remont, kan­ce­la­ria para­fial­na zosta­ła prze­nie­sio­na do budyn­ku kościo­ła, wej­ście od uli­cy Hyn­ka. Z tego powo­du zamknię­ta zosta­ła kapli­ca bocz­na. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w prze­nie­sie­niu kan­ce­la­rii, zwłasz­cza 3 i 4 wspól­no­cie neo­ka­te­chu­me­nal­nej para­fii. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca waka­cji kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma poran­ne­go dyżu­ru we wtor­ki i piątki.

  5. Ze wzglę­du na cho­ro­bę nasze­go zakry­stia­ni­na — p. Pio­tra poszu­ku­je­my oso­by do pra­cy w zakry­stii. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit — 75 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 330 osób. Do tej licz­by nie wli­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw Covid-19.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wie­sław Lewan­dow­ski l. 83, Kry­sty­na Wto­rek l. 89, Ste­fan Andrzej Łabęc­ki l. 83, Kry­sty­na Socha l. 78