XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

  1. Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną parafii.

  2. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  3. W waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00.

  4. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piątki.

  5. Latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w koście­le. Przy­po­mi­na­my też o obo­wiąz­ku zasła­nia­nia twa­rzy i nosa masecz­ką. Czy­ni­my to nie tyl­ko z obo­wiąz­ku, ale i z miło­ści do bliź­nie­go, aby chro­nić go przed nie­świa­do­mym zarażeniem.

  6. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 25 lip­ca piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Zapi­sy u p. Anny Tryc oraz w skle­pi­ku parafialnym.

  7. Skle­pik orga­ni­zu­je wyprze­daż ksią­żek i dewo­cjo­na­liów. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z oka­zji naby­cia w dobrej cenie ksią­żek o tema­ty­ce religijnej.

  8. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tomasz Józef Fij­ka l. 91, Mał­go­rza­ta Nowa­kow­ska l.61, Sta­ni­sła­wa Ire­na Dwo­rak l. 70, Kry­sty­na Anna Nako­niecz­na l. 72, Elż­bie­ta Jarec­ka l. 95.