XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Dzi­siaj skle­pik para­fial­ny nie­czyn­ny. Tygo­dni­ki kato­lic­kie moż­na naby­wać w zakry­stii. O g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo czerw­co­we. Za tydzień przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas.
  2. Zakoń­czył się rok szkol­ny. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku. Gru­pa 25 dzie­ci z naszej para­fii wraz z 3 opie­ku­na­mi i ks. Dariu­szem wyjeż­dża­ją 1 lip­ca na wypo­czy­nek do Oraw­ki na Pod­ha­lu. Pole­ca­my ich modli­twie. Rów­nież doro­słym, któ­rzy wybie­ra­ją się na urlo­py życzy­my odpo­czyn­ku i nabra­nia sił fizycz­nych i ducho­wych. Jed­no­cze­śnie pro­si­my, aby pamię­tać, że odwie­dza­jąc kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­cząc we Mszy św. obo­wią­zu­je nas god­ny strój. Nie do przy­ję­cia są krót­kie spoden­ki panów czy też biki­ni lub koszul­ki na ramiącz­kach pań. Usza­nuj­my miej­sca świę­te, innych uczest­ni­ków litur­gii i wła­sną wiarę.
  3. Od jutra wpro­wa­dza­my waka­cyj­ny gra­fik mszy świę­tych i nabo­żeństw. W dni powsze­dnie nic się nie zmie­nia, nato­miast w nie­dzie­le nie będzie Mszy św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le oraz Mszy św. o g. 16:00 ani nie­szpo­rów o g. 17:00. Dodat­ko­wa Msza św. w nie­dzie­lę będzie o g. 20:00. Oprócz tego w I piąt­ki mie­sią­ca nie będzie rów­nież Mszy św. o g. 15:00, a ado­ra­cja piąt­ko­wa zosta­nie skró­co­na do g. 12:00. Spo­wiedź tyl­ko pod­czas Mszy św. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu na naj­bliż­szy I pią­tek miesiąca.
  4. W waka­cje nastą­pi rów­nież zmia­na w pra­cy kan­ce­la­rii, któ­ra będzie czyn­na tyl­ko po połu­dniu, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 18:00.
  5. Dzi­siaj jest ostat­ni dzień zapi­sów mło­dzie­ży na wyjazd do Kra­ko­wa na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Chęt­nych zapra­sza­my do zakry­stii. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, iż dla osób nie zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w całym pro­gra­mie ŚDM będzie ist­nia­ła moż­li­wość uczest­nic­twa w 4 wyda­rze­niach cen­tral­nych z Ojcem Świę­tym bez ofi­cjal­ne­go zare­je­stro­wa­nia się: w czwar­tek 28.07. na Bło­niach Kra­kow­skich – w cere­mo­nii Powi­ta­nia Ojca Świę­te­go oraz w pią­tek 29.07. też na Bło­niach Kra­kow­skich – w Nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzy­żo­wej – przy­go­to­wa­ne będą sek­to­ry zewnętrz­ne bez kart wstę­pu. Nato­miast na sobo­tę 30.07. na Cam­pus Mise­ri­cor­diae – gdzie odbę­dzie się czu­wa­nie modli­tew­ne z mło­dy­mi oraz na nie­dzie­lę 31.07. na Mszę św. koń­czą­cą ŚDM potrzeb­ne będą dar­mo­we kar­ty wstę­pu. Moż­na je zama­wiać w zakry­stii do koń­ca czerwca.
  6. Biu­ro Radia Mary­ja orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dniu 10.07. (nie­dzie­la) na corocz­ne spo­tka­nie Rodzi­ny Radia Mary­ja. Infor­ma­cje i zapi­sy w Biu­rze Radia Mary­ja, któ­re obec­nie znaj­du­je się w pod­zie­miach Domu Katechetycznego.
  7. „W Roku Miło­sier­dzia szu­ka­my nawró­ce­nia, a Dro­ga Krzy­żo­wa jest naj­krót­sza” — tymi sło­wa­mi Fran­cisz­kań­ski Zakon Świec­kich zapra­sza na Dro­gę Krzy­żo­wą, któ­rą popro­wa­dzi w pią­tek o g. 18:00.
  8. W naj­bliż­szym tygo­dniu mamy dwóch księ­ży sole­ni­zan­tów w naszej para­fii. W ponie­dzia­łek 27.07. swo­je imie­ni­ny obcho­dzi ks. Pra­łat Wła­dy­sław Nowic­ki – rezy­dent i były pro­boszcz naszej para­fii. Skła­da­my mu ser­decz­ne życze­nia: wszel­kich łask Bożych, zdro­wia i pogo­dy ducha i dzię­ku­je­my za peł­nio­ną gor­li­wie posłu­gę dusz­pa­ster­ską, życząc potrzeb­nych sił w dal­szej pra­cy dla dobra naszej para­fii i kościo­ła. W śro­dę nato­miast przy­pa­da Uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Św. Paweł jest patro­nem ks. Paw­ła Rogal­skie­go, któ­ry wpraw­dzie ofi­cjal­nie nie pra­cu­je w naszej para­fii ponie­waż stu­diu­je histo­rię Kościo­ła na KUL, ale ponie­waż pocho­dzi z naszej para­fii — przy­jeż­dża­jąc do domu rodzin­ne­go na week­en­dy poma­ga w naszym koście­le, za co jeste­śmy mu bar­dzo wdzięcz­ni i życzy­my wie­lu łask w pra­cy nauko­wej i dusz­pa­ster­skiej. Ks. Paweł zgo­dził się pra­co­wać przez cały lipiec w naszym koście­le, będzie więc rów­nież w dni powszednie.
  9. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: Piotr Fili­pek, l. 87.