XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2022

  1. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wa­ją się rano od g. 7:30 do 9:30. W waka­cje nie ma Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30. Punkt Cari­tas będzie nie­czyn­ny do koń­ca wakacji.

  2. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie mate­rial­ne. Bar­dzo dzię­ku­je­my za sku­tecz­ne wspar­cie i modli­twę w inten­cji pozy­ska­nia środ­ków z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. W ostat­nim tygo­dniu Fun­dusz roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku. Będzie­my podej­mo­wać bar­dzo trud­ne nego­cja­cje i obli­cze­nia doty­czą­ce uak­tu­al­nie­nia kosz­tów pro­jek­tu i wyso­ko­ści wnio­sko­wa­nej dota­cji w odnie­sie­niu do dużych pod­wy­żek cen mate­ria­łów budow­la­nych i robo­ci­zny w sto­sun­ku do roku 2019, kie­dy wnio­sek był skła­da­ny. Tym bar­dziej pro­si­my nadal o wspar­cie w tej spra­wie. Chęt­nie też sko­rzy­sta­my z opi­nii osób z bran­ży architektoniczno-budowlanej.

  3. W naj­bliż­szy czwar­tek ks. Kamil Sta­wiń­ski – wika­riusz naszej para­fii – obcho­dzi swo­je imie­ni­ny. Dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia i zapra­sza­my na mszę św. w jego inten­cji 14 lip­ca o g. 17:30.

  4. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę. Infor­ma­cje o zapi­sach znaj­du­ją się na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Legion Maryi zapra­sza chęt­nych para­fian na piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy w dniach 9 – 10 wrze­śnia. W ramach piel­grzym­ki prze­wi­dzia­ne jest cało­noc­ne czu­wa­nie w Kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej, Dro­ga Krzy­żo­wa i uro­czy­sta Msza św. na Szczy­cie. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. Na naj­bliż­sze dni mamy jesz­cze wol­ne inten­cje mszalne.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Kiliań­czyk l. 95, Hali­na Julian­na Bara­niak l. 86, Jan Kazi­mierz Gra­jek l. 88.