XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.07.2021

  1. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do para­fii list z nastę­pu­ją­cym ape­lem: „W związ­ku z pan­de­mią Covid-19 i bra­kiem sku­tecz­ne­go lekar­stwa Kościół War­szaw­ski ape­lu­je o podej­mo­wa­nie akcji szcze­pień dla dobra całej spo­łecz­no­ści. Przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie, gdzie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, otwar­to powszech­nie dostęp­ny punkt szcze­pień. Niech to będzie kon­kret­ny przy­kład tro­ski o dobro bliź­nie­go, przy­kład dla wszyst­kich w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej przed zbli­ża­ją­cą się beaty­fi­ka­cją. Z pozdro­wie­nia­mi w Chry­stu­sie Panu – Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski.”

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Pro­si­my szcze­gól­nie o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek nadal ocze­ku­je na rozpatrzenie.

  3. Tym­cza­so­wo, ze wzglę­du na trwa­ją­cy jesz­cze remont, kan­ce­la­ria para­fial­na zosta­ła prze­nie­sio­na do kapli­cy kościo­ła, wej­ście od uli­cy Hyn­ka. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca waka­cji kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma poran­ne­go dyżu­ru we wtor­ki i piątki.

  4. Ze wzglę­du na cho­ro­bę nasze­go zakry­stia­ni­na — p. Pio­tra poszu­ku­je­my oso­by do pra­cy w zakry­stii. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ste­fan Jawor­ski l. 87, Andrzej Tade­usz Goź­dzi­kow­ski l. 66, Hali­na Sabi­na Boguc­ka l. 83